Има ли право на обезщетение и отпуск поради бременност и раждане служителка, чието дете е настанено в приемно семейство?

чака актуализация версия: 30 януари 2023 1494 уникалност: 87.7%

По смисъла на вече отменен текст от ЗСПД, „специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка“ са такива заведения, в които се осигуряват за децата: жилище, храна и дрехи, които са за сметка на държавния и на общинските бюджети, т.е. без да се заплаща такса. Съгласно актуалния ЗСПД обаче дефиницията на заведенията на пълна държавна издръжка е отменена, тъй като социалната политика в страната е насочена към закриване на този тип заведения и деинституционализация на грижата за деца, лишени от родителски грижи.

Ето защо, съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, едно дете може да бъде настанено или при приемно семейство, или в т. нар. социална или интегрирана здравно-социална услуга, предоставяща резидентна грижа.

Въпреки гореописаното, разпоредбата от КТ (чл.163, ал.4) не е изменена и в нея няма изрично посочване на хипотезата, в която детето е настанено при гореописаните условия. Това поражда въпроса дали на служителката се дължи пълният размер от 410 дни право на отпуск поради бременност и раждане, както и дали ѝ се дължат обезщетение и парична помощ.

Съгласно разпоредбите на КТ относно правото на служителките да ползват отпуск при бременност и раждане, една служителка има възможност да ползва отпуск в размер на 42 дни след раждане в случаите, когато детето е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

скрито платено съдържание: 179 думи;