Уроци
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Уведомяване за правото на отпуск след края на годината до 31 януари
 2. Ред за ползване на отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете
 3. Документи за сключване на трудов договор
 4. Възстановяване на изгубена трудова книжка
 5. Брутна работна заплата с постоянен характер
 6. Брутна работна заплата
 7. Основна (договорена) заплата

общовалидни за КТ

 1. Страни по трудовото правоотношение

свръзани към отделни норми на КТ

член 1

 1. Трудови правоотношения
 2. Основни принципи

член 3

 1. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст

член 8

 1. Основни принципи

член 61

 1. Трудов договор

член 62

 1. Индивидуален трудов договор

член 66

 1. Индивидуален трудов договор
 2. Сключване на трудов договор

член 67

 1. Индивидуален трудов договор

член 68

 1. Индивидуален трудов договор

член 69

 1. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

член 71

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване.

член 118

 1. Изменение на трудов договор

член 119

 1. Изменение на трудов договор

член 123

 1. Изменение на трудов договор

член 140

 1. Изчисляване на трудов стаж

член 155

 1. Удължен платен годишен отпуск
 2. Основен платен годишен отпуск

член 157

 1. Граждански отпуски
 2. Видове граждански отпуски
 3. Разлики между гражданските отпуски и платения годишен отпуск

член 158

 1. Неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв

член 159

 1. Отпуск на синдикални дейци

член 160

 1. Зачитане на трудов и осигурителен стаж по време на неплатен отпуск
 2. Право на неплатен отпуск
 3. Неплатен отпуск
 4. Ползване на неплатен отпуск
 5. Периоди, които не се зачитат за трудов стаж

член 161

 1. Служебни и творчески отпуски

член 162

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен

член 163

 1. Право на отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете
 2. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година
 3. Отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете

член 164

 1. Отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 2. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 3. Право на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
 4. Ред за ползване на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст

член 164а

 1. Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 2. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 3. Ред за ползване на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство

член 164б

 1. Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
 2. Право на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
 3. Ред за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

член 164в

 1. Отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 2. Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 3. Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 166

 1. Отпуск за кърмене и хранене на малко дете
 2. Право на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
 3. Ред за ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете

член 167а

 1. Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
 2. Ред за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

член 169

 1. Платени отпуски за обучение
 2. Право на платен отпуск за обучение
 3. Ред за ползване на платен отпуск за обучение

член 171а

 1. Ред за ползване на платен отпуск за обучение

член 175

 1. Прекъсване ползването на платен годишен отпуск

член 176

 1. Отлагане ползването на платен годишен отпуск

член 176а

 1. Давност на отложения платен годишен отпуск

член 178

 1. Забрана за парично компенсиране

член 224

 1. Забрана за парично компенсиране
 2. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

член 242

 1. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)

член 243

 1. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)

член 244

 1. Минимална работна заплата (МРЗ)

член 245

 1. Договаряне на работната заплата

член 247

 1. Договаряне на работната заплата

член 250

 1. Системи на заплащане на труда

член 263

 1. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

член 264

 1. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

член 305

 1. Изчисляване на трудов стаж
 2. Основен платен годишен отпуск

член 315

 1. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

член 319

 1. Основен платен годишен отпуск

член 325

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

член 326

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Прекратяване на трудов договор от страна на служител, когато отправи предизвестие до работодателя

член 327

 1. Прекратяване на трудов договор

член 328

 1. Прекратяване на трудов договор по желание на работодателя, когато отправи писмено предизвестие до работника или служителя
 2. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на предприятие
 3. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на част от предприятие или съкращаване на щат
 4. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при намаляване обема на работа
 5. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при спиране на работа за повече от 15 работни дни
 6. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на качества в работника или служителя, когато това пречи на ефективното изпълнение на работата му
 7. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на образование или професионална квалификация за изпълняване на работата
 8. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при отказ на работника или служителя да последва предприятието при преместването му в друго населено място
 9. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател с цел освобождаване на длъжност, която е била заемана от незаконно уволнен служител, който се връща на работа с решение на съда или в резултат на отмяна на заповедта за уволнение
 10. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или когато правоотношението е възникнало след като работникът или служителят е придобил право на пенсия
 11. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател, когато работникът или служителят не отговаря на променените изисквания за изпълняване на длъжността
 12. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
 13. Прекратяване на трудов договор

член 330

 1. Прекратяване на трудов договор

член 331

 1. Прекратяване на трудов договор

член 347

 1. Трудова книжка

член 348

 1. Задължения за работодателя във връзка с издаване на трудовата книжка и записите в нея

член 349

 1. Съдържание на трудовата книжка

член 350

 1. Задължения за работодателя във връзка с издаване на трудовата книжка и записите в нея

член 351

 1. Трудов стаж

член 352

 1. Трудов стаж, когато работникът или служителят не е работил

член 354

 1. Трудов стаж, когато не е съществувало трудово правоотношение

член 355

 1. Изчисляване на трудов стаж
абонамент