Уроци
свързани към Трудово Право

общовалидни за темата

 1. Документи за сключване на трудов договор
 2. Възстановяване на изгубена трудова книжка
 3. Брутна работна заплата с постоянен характер
 4. Брутна работна заплата
 5. Основна (договорена) заплата

общовалидни за КТ

 1. Страни по трудовото правоотношение

свръзани към отделни норми на КТ

член 1

 1. Трудови правоотношения
 2. Основни принципи

член 8

 1. Основни принципи

член 61

 1. Трудов договор

член 62

 1. Индивидуален трудов договор

член 66

 1. Индивидуален трудов договор
 2. Сключване на трудов договор

член 67

 1. Индивидуален трудов договор

член 68

 1. Индивидуален трудов договор

член 69

 1. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

член 71

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване.

член 118

 1. Изменение на трудов договор

член 119

 1. Изменение на трудов договор

член 123

 1. Изменение на трудов договор

член 140

 1. Изчисляване на трудов стаж

член 155

 1. Основен платен годишен отпуск
 2. Удължен платен годишен отпуск

член 158

 1. Неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв

член 159

 1. Отпуск на синдикални дейци

член 160

 1. Периоди, които не се зачитат за трудов стаж

член 161

 1. Служебни и творчески отпуски

член 162

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен

член 163

 1. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 224

 1. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

член 242

 1. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)

член 243

 1. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)

член 244

 1. Минимална работна заплата (МРЗ)

член 245

 1. Договаряне на работната заплата

член 247

 1. Договаряне на работната заплата

член 250

 1. Системи на заплащане на труда

член 263

 1. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

член 264

 1. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)

член 305

 1. Изчисляване на трудов стаж
 2. Основен платен годишен отпуск

член 315

 1. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

член 319

 1. Основен платен годишен отпуск

член 325

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)

член 326

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Прекратяване на трудов договор от страна на служител, когато отправи предизвестие до работодателя.

член 327

 1. Прекратяване на трудов договор

член 328

 1. Прекратяване на трудов договор

член 330

 1. Прекратяване на трудов договор

член 331

 1. Прекратяване на трудов договор

член 347

 1. Трудова книжка

член 348

 1. Задължения за работодателя във връзка с издаване на трудовата книжка и записите в нея

член 349

 1. Съдържание на трудовата книжка

член 350

 1. Задължения за работодателя във връзка с издаване на трудовата книжка и записите в нея

член 351

 1. Трудов стаж

член 352

 1. Трудов стаж, когато работникът или служителят не е работил

член 354

 1. Трудов стаж, когато не е съществувало трудово правоотношение

член 355

 1. Изчисляване на трудов стаж
абонамент