Формуляри
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Нощен Труд
 2. Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Намаляване Обема на Работата
 3. Протокол за Проведено Съгласуване относно Въвеждане на Непълно Работно Време поради Намаляване Обема на Работа
 4. Декларация за Притежаване на Здравна Книжка
 5. Заповед за Определяне на Орган по Безопасност и Здраве при Работа

общовалидни за КТ

 1. ТД за Работа през Определени Дни от Месеца

свръзани към отделни норми на КТ

член 7

 1. Протокол за Проведени Консултации с Представители на Синдикалните Организации

член 61

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 2. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 62

 1. Допълнително споразумение за промяна на длъжност
 2. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 3. ТД за Работа през Определени Дни от Месеца
 4. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 63

 1. Допълнително споразумение за промяна на длъжност
 2. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 3. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 4. Протокол за Постъпване на Работа

член 66

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 2. Споразумение за Начин на Комуникация
 3. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 67

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 2. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 70

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 2. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 3. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 71

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 2. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 107т

 1. Длъжностна Характеристика

член 111

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател

член 113

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 2. Декларация-Съгласие за Работа Повече от 48 часа Седмично

член 115

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател

член 118

 1. Допълнително споразумение за промяна на длъжност
 2. Заповед за Увеличаване на Трудовото Възнаграждение на Служителя

член 119

 1. Допълнително споразумение за промяна на длъжност

член 120в

 1. Заповед за Преустановяване на Работа – поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемиологична Обстановка

член 121

 1. Командировка в Страната
 2. Командировка в Чужбина

член 126

 1. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя

член 127

 1. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя
 2. Длъжностна Характеристика

член 130

 1. Протокол за Проведени Консултации с Представители на Синдикалните Организации

член 138а

 1. Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемична Обстановка

член 142

 1. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)

член 143

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

член 144

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

член 146

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

член 147

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

член 148

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

член 149

 1. Декларация-Съгласие за Полагане на Извънреден Труд
 2. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)

член 152

 1. Декларация-Съгласие за Работа Повече от 48 часа Седмично

член 153

 1. Декларация-Съгласие за Работа Повече от 48 часа Седмично
 2. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)

член 162

 1. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)

член 220

 1. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател

член 222

 1. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 224

 1. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 226

 1. Протокол за Връщане на Трудова Книжка
 2. Протокол за Предоставяне на Трудова Книжка

член 262

 1. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)

член 270

 1. Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Трудово Възнаграждение по Банкова Сметка

член 325

 1. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 4. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя

член 326

 1. Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя
 2. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя

член 333

 1. Декларация за Предоставяне на Информация за Болестите, при Наличието на които Служителят Ползва Закрила при Уволнение

член 348

 1. Протокол за Връщане на Трудова Книжка
 2. Протокол за Предоставяне на Трудова Книжка
 3. Декларация за Издаване на Трудова Книжка при Постъпване на Работа за Първи Път

член 349

 1. Протокол за Връщане на Трудова Книжка
 2. Протокол за Предоставяне на Трудова Книжка

член 350

 1. Протокол за Връщане на Трудова Книжка
 2. Протокол за Предоставяне на Трудова Книжка

член 358

 1. Декларация за Информираност за Ползвани от Работодател Лични Данни на Служител

член 403а

 1. Заповед за Установяване на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ)
 2. Заповед за Определяне на Длъжностни Лица, които да Представляват Работодателя при Проверки от Главна Инспекция по Труда

член 404

 1. Декларация-Съгласие за Работа Повече от 48 часа Седмично

член 413

 1. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя
 2. Служебна Бележка за Начален Инструктаж за Безопасност на Труда

член 414

 1. Допълнително споразумение за промяна на длъжност
 2. Протокол за Връщане на Трудова Книжка
 3. ТД за Допълнителен Труд при Друг Работодател
 4. Заповед за Въвеждане на Непълно Работно Време поради Обявено Извънредно Положение или Извънредна Епидемична Обстановка
 5. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 6. Протокол за Постъпване на Работа
 7. Декларация за Издаване на Трудова Книжка при Постъпване на Работа за Първи Път
 8. Заповед за Определяне на Длъжностни Лица, които да Представляват Работодателя при Проверки от Главна Инспекция по Труда
абонамент