Формуляри
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Декларация за Притежаване на Здравна Книжка

свръзани към отделни норми на КТ

член 61

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 62

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 63

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 2. Протокол за Постъпване на Работа

член 66

 1. Споразумение за Начин на Комуникация
 2. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 67

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване

член 70

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 2. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 71

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 2. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 107т

 1. Длъжностна Характеристика

член 121

 1. Командировка в Страната
 2. Командировка в Чужбина

член 126

 1. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя

член 127

 1. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя
 2. Длъжностна Характеристика

член 222

 1. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 224

 1. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване

член 270

 1. Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Трудово Възнаграждение по Банкова Сметка

член 325

 1. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 4. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя

член 326

 1. Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя
 2. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя

член 333

 1. Декларация за Предоставяне на Информация по чл. 1 от Наредба № 5 – за Болестите, при Наличието на които Служителят Ползва Закрила при Уволнение

член 348

 1. Декларация за Издаване на Трудова Книжка при Постъпване на Работа за Първи Път

член 358

 1. Декларация за Информираност за Ползвани от Работодател Лични Данни на Служител

член 413

 1. Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя
 2. Служебна Бележка за Начален Инструктаж за Безопасност на Труда

член 414

 1. Безсрочен ТД със Срок за Изпитване
 2. Протокол за Постъпване на Работа
 3. Декларация за Издаване на Трудова Книжка при Постъпване на Работа за Първи Път
абонамент