Как се глобява служител?

актуална версия версия: 17 септември 2019 1486 уникалност: 100%

В своето предприятие (и съобразно своите интереси, нужди и цели) работодателят може да определя вътрешните правила за организация на трудовия процес, които са съобразени с нормите по приложимото законодателство. Всички тези правила обикновено се съдържат в Правилника за вътрешния трудов ред. Част от правилата могат да бъдат установени и в други актове, издавани от работодателя – например инструкции, указания и други подобни.

Служителите са длъжни да се съобразяват с установения от своя работодател вътрешен ред.

Работодателят упражнява над служителите си работодателска власт. Тя се изразява в правото му да изисква от тях да спазват неговите правила и, съответно - да ги санкционира, в случай на неизпълнение. Възможността служителят да бъде санкциониран при нарушение на вътрешния трудов ред, установен в предприятието, е израз на неговата дисциплинарна отговорност.

Работодателят може да налага на своите служители само онези видове дисциплинарни наказания, които са посочени в КТ. На служителя могат да бъдат налагани единствено наказанията забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

1. Работодателят няма право да налага парични глоби на своите служители!

скрито платено съдържание: 20 думи;

2. Имуществена отговорност

скрито платено съдържание: 60 думи;

3. Дисциплинарна отговорност

скрито платено съдържание: 44 думи;