Прехвърляне на майчинство от майката към баща, баба или дядо

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 14749 уникалност: 79.8%

Всяка една работничка или служителка има право на отпуск поради бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

I. Продължителност на майчинството

Размерът на отпуска поради бременност и раждане е 410 дни, като започва да тече 45 дни преди датата на термина и продължава 365 дни от датата на термина. Датата на термина се определя от лекаря и представлява предполагаемата дата на раждане. Задължително след раждането се издава следващ болничен лист за 42 дни, а след него се издава болничен лист за достигане на 135 дни отпуск от издадения първи болничен лист преди датата на термина. След приключване отпуска спрямо издадените болнични листове, майката има право да го продължи от 136-ия ден до 410-ия ден – чрез подаване на заявление за ползване на отпуск по майчинство пред работодателя си.

Размерът на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст започва от 411-ия ден и изтича на 2-ия рожден ден на детето.

II. Условия за прехвърляне на майчинство

Законодателството предоставя възможност, при определени условия, отпускът за бременност и раждане, както и този за отглеждане на дете до 2-ия му рожден ден, да бъдат прехвърлени от майката и да бъдат приети за ползване от бащата, дядото или бабата.

За да може майката да ползва или да прехвърли отпуск по майчинство, е задължително да е заета по трудов договор и да има право на отпуска по майчинство. А за да може отпускът по майчинство да бъде прехвърлен и да се ползва от бащата, дядото или бабата, те също трябва да са заети по трудов договор, като няма значение дали са пенсионери, или не.

III. Прехвърляне на отпуск до 410-ия ден

Отпускът може да се прехвърля едва след като детето навърши 6-месечна възраст. Тук възможностите за прехвърляне на отпуска са три.

1. Прехвърляне на майчинството на бащата

Първата възможност е майката да прехвърли отпуска на бащата за остатъка до 410-ия ден.

В този случай са необходими следните документи:

 • Майката представя пред работодателя си Приложение №2 от НОИ, с промяна в обстоятелствата за прекъсване на отпуска;
 • Бащата подава заявление до работодателя си за ползване на отпуск (на основание чл.163, ал.10, изр.1 от КТ), заедно със следните документи:
  • Копие от документа, удостоверяващ раждането на детето;
  • Попълнено Приложение №8 по образец от НРВПО за документиране потвърждението за прехвърляне на отпуска от майката и съгласието за излизане в отпуск от бащата;
  • Попълнено Приложение №4 по образец на НОИ за изплащане на възнаграждението при ползване на отпуск за отглеждане на дете до 410-ия ден.

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до работодателя си и до този на бащата, и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден.

2. Прехвърляне на майчинството на баба или дядо при неизвестен баща

Втората възможносте когато бащата на детето е неизвестен. Тогава майката може да прехвърли отпуска на един от своите родители, за останалата част до 410-ия ден.

В този случай са необходими следните документи:

 • Майката представя пред работодателя си Приложение №2 от НОИ с промяна в обстоятелствата за прекъсване на отпуска;
 • Бабата/дядото по майчина линия подава заявление до работодателя си за предоставяне на отпуск (с основание чл.163, ал.10, изр.2 от КТ), заедно със следните документи:
  • Копие от удостоверението за раждане на детето;
  • Попълнено Приложение №11 по образец от НРВПО за документиране потвърждението за прехвърляне на отпуска от майката и съгласието за излизане в отпуска от единия от родителите ѝ;
  • Попълнено Приложение №4 по образец на НОИ за изплащане на възнаграждението при ползване на отпуск за отглеждане на дете до 410-ия ден.

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на един от нейните родители, и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден.

3. Прехвърляне на майчинството на баба или дядо при известен баща

Третата възможност е когато бащата е известен и е починал. Майката може да прехвърли отпуска на бабата или дядото по майчина или бащина линия за останалата част до 410-ия ден.

В този случай са необходими следните документи:

 • Майката представя пред работодателя си Приложение №2 от НОИ с промяна в обстоятелствата за прекъсване на отпуска;
 • Бабата/дядото по майчина или бащина линия подава заявление до работодателя си за предоставяне на отпуск (с основание чл.163, ал.10, изр.3 от КТ), заедно със следните документи:
  • Копие от удостоверението за раждане на детето;
  • Копие от документа, удостоверяващ смъртта на бащата;
  • Попълнено Приложение №12 по образец от НРВПО за документиране даденото съгласие за прехвърляне на отпуска от майката и приемане ползването на отпуска от бабата или дядото по майчина или бащина линия;
  • Попълнено Приложение №4 по образец на НОИ за изплащане на възнаграждението при ползване на отпуск за отглеждане на дете до 410-ия ден.

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бабата или дядото по майчина или бащина линия, и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден.

IV. Прехвърляне на отпуск от 411-ия ден до 2-годишна възраст на детето.

Този отпуск може да се прехвърли на бащата, бабата или дядото по майчина или бащина линия. Не е необходимо бащата да е неизвестен, за да може да се прехвърли отпускът на един от родителите на майката, както и не е необходимо бащата да е починал, за да се прехвърли отпускът на един от родителите на майката или на бащата.

За прехвърляне на отпуска са необходими следните документи:

 • Майката представя пред работодателя си Приложение №7 от НОИ с промяна в обстоятелствата за прекъсване на отпуска, ако има заявен отпуск;
 • Бащата, бабата или дядото по майчина или бащина линия подават заявление до работодателя си за предоставяне на отпуск (с основание чл.164, ал.3 от КТ), заедно със следните документи:
  • Попълнено Приложение №2 по образец от НРВПО за документиране даденото съгласие за преотстъпване на отпуска от майката и приемане ползването на отпуска от бащата или един от родителите на бащата или майката;
  • Справка Приложение №3 по образец от НРВПО за писмено информиране относно трудовия договор на майката и информация за ползвания отпуск към определения момент;
  • Попълнено Приложение №7 по образец на НОИ за изплащане на възнаграждението по време на отпуск за гледане на дете до 2-рия му рожден ден (включително).

Когато лицето, на което ще бъде прехвърлен отпускът по майчинство (баща, баба или дядо) полага труд при повече от един работодател, или когато е осигурено във фонд „Общо заболяване и майчинство“ на две или повече основания при един и същ работодател, то трябва да представи един от съответно изброените по-горе комплекти от документи пред всеки работодател, или за всяко от основанията при един и същ работодател.

Бащата, бабата или дядото могат да прекъснат отпуска с писмено заявление до работодателя си.


Още ресурси по темата