Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?

историческа версия версия: 693 уникалност: 82.3%

В КТ е изведено общо правило, според което изплащането на трудовите възнаграждения на служителите е гарантирано. Правилото обаче не съдържа подробна уредба за начините, по които тази цел се постига.

В специален закон (Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя) са изведени условията и редът, по който служителите могат да получат свои изработени, но неплатени заплати, ако техният работодател изпадне в несъстоятелност.

При несъстоятелност на работодателя, всички работници и служители, полагащи при него труд по трудово правоотношение, имат право на гарантирани вземания.

1. Какво представлява гарантираното вземане?

скрито платено съдържание: 52 думи;

2. Кои служители имат право на гарантирани вземания?

скрито платено съдържание: 41 думи;

Правото възниква от датата, на която в Търговския регистър е било вписано съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

скрито платено съдържание: 30 думи;

3. Как служител може да се възползва от своето право на гарантирани вземания?

скрито платено съдържание: 45 думи;
Важно изискване е да бъде спазен този 3-месечен срок. В противен случай изплащането ще бъде отказано и служителят няма да може да получи дължимата му сума по този ред.
скрито платено съдържание: 24 думи;

Това е специализиран фонд, в който работодателите правят ежемесечни вноски, предназначени за изплащания към служителите в случай на изпадане в несъстоятелност.

скрито платено съдържание: 46 думи;

Срокът, в който това трябва да се извърши, е 7 дни от датата, на която е получено разпореждането на директора на фонда.

4. До какъв размер са гарантирани вземанията?

При определяне размера на гарантираните плащания, законът поставя 3 ограничения.

скрито платено съдържание: 32 думи;

Това са календарните месеци, които предхождат месеца, в който е било вписано решението за откриване на производство по несъстоятелност.

На трето място, въведен е максимален размер на плащането за един месец.

скрито платено съдържание: 23 думи;

 Съществува и втора хипотеза. Тя се отнася само до служители, чиито трудови договори са били прекратени в рамките на последните 36 месеца, които предхождат месеца, в който е вписано решението за откриване на производството.

скрито платено съдържание: 165 думи;