Как се връчва заповед на служител, ако той отказва да я получи?

актуална версия версия: 17 август 2019 2151 уникалност: 100%

Една от характеристиките на трудовото правоотношение е възможността работодателят да дава законни нареждания на своите служители за изпълнение на техните служебни задължения. От своя страна, служителите са длъжни да изпълняват тези нареждания.

Нарежданията на работодателя трябва да бъдат законосъобразни - т.е. да бъдат свързани с конкретната длъжностна характеристика на служителя и да не съдържат в себе си указания за извършване на очевидни закононарушения. Освен това обаче е необходимо те да достигнат до служителя, за да може той да се съобрази с тях.

скрито платено съдържание: 168 думи;

1. Лично връчване срещу подпис

Обикновено заповедите се връчват лично на служителя, срещу негов подпис. Така по безспорен начин се удостоверява, че заповедта е връчена на лицето. Често се случва обаче служителят да откаже да подпише получената заповед, ако тя би предизвикала неблагоприятни за него последици.

2. Връчване пред свидетели

В тези случаи работодателят може да удостовери връчването на заповедта и отказа на служителя да я получи чрез подписите на други две лица – свидетели, които също биха могли да бъдат негови служители.

Практиката е приела свидетелите да са двама, тъй като, в случай на спор, те следва да дадат показания пред съд или пред друг орган за обстоятелствата по връчването на заповедта. Възможно е поради някаква причина някое от лицата да не може да даде показания или те да не бъдат приети от съда (например поради роднинска връзка с работодателя). Именно затова по-практично би било връчването да се удостовери от двама свидетели, вместо от един.

Важно е да се има предвид, че лицето, което връчва заповедта вместо управителя, не може да се счита за свидетел в случай на отказ от страна на служителя да я приеме.

3. Изпращане с обратна разписка

Ако служителят не е на работа, заповедта следва да му се изпрати по пощата с обратна разписка. Този начин на връчване е изрично предвиден за случаите на налагане на дисциплинарни наказания, но може да се използва и при връчване на други заповеди (например за прекратяване на трудово правоотношение).

4. Нотариална покана

скрито платено съдържание: 136 думи;

Самото връчване на нотариална покана е особено производство, за което може да прочетете по-подробно в материала „Връчване на нотариални покани“.