Може ли възнаграждение по договор за управление или граждански договор да се изплати в брой, ако надхвърля 10 000 лв.?

чака актуализация версия: 19 януари 2022 2686 уникалност: 94.2%

Законът за ограничаване на плащанията в брой определя забрана за извършване на плащане в брой на сума, равна или по-голяма от 10 000 лв.

скрито платено съдържание: 54 думи;

Тази информация е посочена и в Указанието на Министерството на финансите относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Там пише, че сред изключенията от приложното поле на закона не попадат възнаграждения и други плащания по договори, чиято правна уредба е извън Кодекса на труда.

Именно такива са възнагражденията по договори за управление и контрол на търговски дружества. По отношение на тях можем да разграничим две хипотези.

В първата хипотеза попадат случаите, когато е сключен срочен договор за управление и контрол, т.е. страните предварително са ограничили действието на договора за определен период от време.

скрито платено съдържание: 60 думи;

Във втората хипотеза са случаите, когато договорът за управление и контрол не е ограничен във времето, т.е. той е безсрочен.

скрито платено съдържание: 89 думи;