Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение

актуална версия версия: 15 май 2024 1227 уникалност: 84.9%

В КТ са предвидени три основания за прекратяване на трудовото правоотношение, в които, като необходим елемент, законодателят изисква промяна в здравословното състояние на служителя, която да е констатирана с акт на органите на медицинската експертиза. С този акт трябва да са дадени и предписания за трудоустрояване на служителя.

I. Какво е трудоустрояване?

скрито платено съдържание: 49 думи;

Право на трудоустрояване може да се породи в различни хипотези.

скрито платено съдържание: 32 думи;

За да се трудоустрои, служителят трябва да е в състояние да изпълнява:

  • друга работа;
  • същата работа, но при облекчени условия на труда, без опасност за допълнително увреждане на здравето му.
скрито платено съдържание: 69 думи;

Предписанието за трудоустрояване е задължително за работодателя, който е длъжен да не допуска служителя до изпълнение на работата и да му осигури друга подходяща работа или да облекчи условията на настоящата. Това трябва да стане в 7-дневен срок от получаване на предписанието. Предписанието за трудоустрояване е задължително и за служителя, на който пък е забранено да изпълнява досегашната си работа.

В КТ е предвидено, че работодателите с повече от 50 служители са длъжни да определят ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на 4 – 10% от общия брой на работниците и служителите, в зависимост от икономическата им дейност.

II. Основания за прекратяване на трудовото правоотношение във връзка с трудоустрояването

1. Прекратяване по силата на закона

Първото основание е едно от т.нар. „общи основания“, при които правоотношението се прекратява по силата на закона, без да се дължи предизвестие от която и да е от страните – стига да са налице необходимите предпоставки. То се състои от две предпоставки, които трябва да са налице едновременно.

  • скрито платено съдържание: 80 думи;

Комисията и в двата случая, след като констатира невъзможността за изпълнение на работата, дава предписания за трудоустрояване. Това се намира в пряка връзка с втората задължителна предпоставка.

  • скрито платено съдържание: 39 думи;

При кумулативното наличие на тези две предпоставки, всяка от страните по правоотношението може да го прекрати по своя инициатива, без предизвестие.

2. Прекратяване от служителя, без предизвестие

Второто основание за прекратяване, в което като елемент се открива трудоустрояването, е от групата основания, при които служителят може едностранно да прекрати правоотношението, без предизвестие. То ще се приложи, когато едновременно са налице три елемента:

скрито платено съдържание: 149 думи;

3. Прекратяване от работодателя, без предизвестие

  • скрито платено съдържание: 99 думи;

Анализът на трите хипотези, уредени в КТ, показва, че в зависимост от спецификите на ситуацията, може да са налице предпоставките на различни основания за прекратяване на трудовото правоотношение. Колкото и близки да изглеждат трите разпоредби, в действителност единственото общо между тях е изискването за промяна на здравословното състояние на служител, констатирана от органите на експертизата. Останалите условия, които законът изисква, са различни и съответно пораждат различни правни последици.