Решение на ВАС

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Възможно ли е да бъде изплатен дивидент на съдружник, преди да е изтекла финансовата година?

 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Представлява ли ВОД доставката на стоки, ако доставчикът не разполага с доказателства за извършването на превоза на стоките между държавите членки на ЕС?

 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Следва ли да се откаже право на приспадане на данъчен кредит на получател, ако във връзка с извършените доставки се констатира нередовна отчетност при доставчика?

 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Има ли осъществен ВОД при писмени доказателства за получаване на стоките в друга държава членка, когато това прикрива краен получател в България?

 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Как се доказва използването на автомобил за икономическата дейност на Дружество, което предлага бизнес консултиране?

 6. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Може ли НАП да обложи с данък върху доходите лице, само на основание, че похарчените от него суми са повече от реализираните от лицето доходи?

 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Установяването на произхода на стоките при доставчик необходимо условие ли е за признаване правото на приспадане на данъчен кредит при получателя?

 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Може ли да бъде признато право на приспадане на данъчен кредит за получена услуга, за която няма достатъчно информация относно характер, обем и резултат?

 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Липсата на доказателства за транспортиране на стоката и непълният приемно-предавателен протокол основание ли са за отказ на данъчен кредит по доставката?

 10. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Може ли да се търси солидарна отговорност от получател по доставка за невнесен ДДС от негов доставчик, който е в производство по несъстоятелност?

 11. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Достатъчно ли е наличието на свързаност между доставчика и получателя по облагаема доставка, за да се приеме, че получателят знае за невнасянето на ДДС от доставчика?

 12. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Дължи ли се връщане на надплатен данък, ако лицето е платило данък върху същия доход в друга държава?

 13. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Подлежи ли на възстановяване удържан данък при източника в България от доставчик на технически услуги от Словакия?

 14. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Следва ли да е регистриран Управителят на дружество, за да се счита за осигурено лице?

 15. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

  Как се определя обезщетение за безработица на лице, придобило осигурителен стаж в чужбина?

 16. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

  Може ли да се докаже трудова злополука, ако смъртта е настъпила вследствие на инфаркт?

 17. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Трудова злополука ли е смърт, настъпила вследствие на инфаркт по време на работа?

 18. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Трябва ли да е съпоставима неустойката към приходите от сделката, по която е уговорена?

 19. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Към кой момент трябва да се отчетат разходите за консултантски услуги?

 20. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Как се изчислява пазарна цена по договор за наем?

 21. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Признават ли се за упражняване на правото на данъчен кредит фактури, издадени от чуждестранни доставчици, отразени като доставки на български дружества?

 22. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Трябва ли земеделски производител да е регистриран като ЕТ, за да ползва преотстъпване на данък?

 23. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Следва ли да се запечата търговски обект, ако използваното в него фискално устройство не е изпращало дневни отчети до НАП по причина, независеща от търговеца?

 24. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  По какъв ред се доказва, че сумата на разходите, надвишаваща доходите на физическо лице се счита за доход от недеклариран източник и следва да се обложи с данък?

 25. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Основателно ли е запечатване на търговски обект за неиздадена касова бележа по време на проверка от НАП, ако същата бъде издадена до края на проверката?

 26. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Налице ли е нарушение, в случай че към НАП не постъпва законово изискуема информация, когато това не е по вина на търговеца?

 27. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  От кой момент се счита, че трябва да започне ревизия за определен данъчен период – с оглед преценката за давността за нейното възлагане?

   

 28. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Може ли да има солидарна отговорност между задължени за начет лица по ревизионен акт на НОИ?

 29. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Кой е задълженото лице за облагане дохода на физическо лице от регулярни продажби към други физически лица?

 30. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Как следва да се извърши преценката за определяне на центъра на жизнените интереси на едно физическо лице, за да бъде квалифицирано като местно?

 31. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Как се доказва, че несъответствието между получени доходи и имуществено състояние е в резултат на недекларирани доходи, подлежащи на облагане?

 32. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Запазва ли се качеството на осигурено лице в периода на незаконно уволнение – за целите на получаване на обезщетения за временна неработоспособност, настъпила по време на незаконното уволнение?

 33. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Трудова злополука ли е увреждането, причинено от престъпление, което се е случило по обичайния път към работното място?

 34. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Счита ли се за нарушение на определения с болничен лист режим, ако по време на домашно лечение осигуреният се снабди с карта за санаторно-курортно лечение?

 35. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Носи ли имуществена отговорност осигурител, който издаде невярно удостоверение пред НОИ за отпускане на пенсия?

 36. ВАС - Решение № ** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Може ли НОИ еднолично да приеме, че представен документ е с невярно съдържание и на това основание да спре изплащането на пенсия?

 37. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Може ли НОИ да спира производството по изплащане на обезщетение на основание, което е извън посочените в закона?

 38. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Може ли НОИ да разпореди прихващане на вземания за ДОО, ако разпореждането, с което се установяват тези вземания, не е редовно връчено?

 39. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Може ли да се прави прихващане за недължимо получени суми срещу лична пенсия за осигурителен стаж и възраст?

 40. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

  Може ли да бъде отказано обезщетение за болничен лист на лице, което има сключени два трудови договора и по единия от тях работодателят не е отчел болничния лист пред НАП?

 41. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Могат ли да се квалифицират като „трудова злополука“ събития, които представляват нарушение на трудовата дисциплина?

 42. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Кой носи тежестта за доказване при твърдяно недобросъвестно получаване на осигурителни суми?

 43. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Кой извършва разследването за това дали една злополука е трудова?

 44. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Кога се счита за „добросъвестно“ едно лице при получаване на осигурителни плащания?

 45. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Дължи ли се връщане на изплатени пенсии при обявена смърт със задна дата?

 46. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Следва ли да се признае за данъчни цели разход пo договор между физическо лице и едноличния му търговец?

 47. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Пречка ли са публични задължения на осигурителя за осигурителни вноски, за изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурено лице?

 48. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Може ли да ползва обезщетение за временна неработоспособност лице, чието осигуряване е прекъснато поради неоснователното му неявяване на работното място?

 49. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Нужно ли е изрично волеизявление на самоосигуряващото се лице, за да продължи да се осигурява след пенсионирането си?

 50. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

  Може ли фактическото надплащане на осигурителни суми да промени правния режим на осигуряване?