ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

чака актуализация 24 април 2020 1182 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се определя обезщетение за безработица на лице, придобило осигурителен стаж в чужбина?

Фактическа Обстановка

Физическо лице подава заявление за отпускане на обезщетение за безработица при връщането си в България. Лицето е работило във Великобритания преди прекратяване на трудовия му договор на 14.01.2017 г. На лицето е отпуснато обезщетение за срок от 31.01.2017 г. до 23.07.2017 г. НОИ изчислява дневния размер на обезщетението, като разделя осигурителния доход (1900 паунда или 4700 лв.), получен от лицето, на броя дни от периода 21.01.2016 г. – 13.01.2017 г. Физическото лице обжалва решението на НОИ с мотива, че доходът е получен не за период от 24 месеца (21.01.2016 г.-13.01.2017 г.), а за по-кратък период – от 21.11.2016 г. до 13.01.2016 г. Това е причината за много ниското обезщетение за безработица, определено от НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 141 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ЛЮБОМИР ГАЙДОВ по адм. д. № **/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В. П. В. от гр. Видин срещу решение № 112 от 09.11.2017 г. по адм. д. № 137/2017 г. по описа на Административен съд Видин, с което е била отхвърлена жалбата й срещу Решение № 1040-05-8/01.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ Видин, и потвърденото с него Разпореждане № 051-00-211-3/26.04.2017 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Видин.

Поддържат се оплаквания срещу решението на Административен съд Видин като неправилно и незаконосъобразно. Претендира разноски за двете инстанции.

Ответникът - директорът на ТП на НОИ Видин, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. В писмено становище излага доводи за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт и от страна с право на оспорване по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, спрямо която решението е неблагоприятно.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

К. В. П. В. е подала заявление вх. № 051-00-211/02.02.2017 г. за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, видно от което трудовото правоотношение, в което се е намирала на територията на държавата членка на ЕС - Великобритания е прекратено, считано от 14.01.2017 г. Към заявлението са приложени 2 броя преносими документи /ПД/ U1, удостоверяващи предишни периоди на заетост издадени от компетентната институция във Великобритания. Производството по отпускане на обезщетение за безработица на Виткова е било спряно с Разпореждане № 051-00-211-1/14.02.2017 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с мотиви, че е изпратено писмо до Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" /Д "ЕРМД"/ до издаване на СЕД U002 и U004 от компетентната институция /КИ/ на съответната държава с данни за осигурителен стаж и доход, които следва да се вземат предвид при преценка на правото на парично обезщетение по чл. 54а от КСО. При получаване на отговор от компетентната институция на съответната държава, ръководителят на осигуряването за безработица при ТП на НОИ е посочил, че производството по отпускане на парично обезщетение за безработица ще бъде възобновено.

На 20.04.2017 г. Виткова е представила преносим документ ПД U1 за последния период на осигурена заетост, като попълва и декларация, че е съгласна с посочените в него данни, поради което производството по отпускане на обезщетение за безработица е възобновено с Разпореждане № 051-00-211-2/24.04.2017 г.

С Разпореждане № 051-00-211-3/26.04.2017 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Видин, на основание чл. 54ж, ал. 1 от КСО и във връзка с чл. 54а, ал. 1, чл. 54б, ал. 1 и чл. 54в, ал. 1 от КСО и чл. 62 от Регламент № 62 /ЕО/ № 883/2004 г. е отпуснато парично обезщетение за безработица на В. П. В., считано от 31.01.2017 г. до 23.07.2017 г., като е определено същото в дневен размер от 11,27 лева, представляващ 60% от 18,79 лева среднодневен осигурителен доход изчислен на лицето. Среднодневният осигурителен доход е изчислен като е съобразено, че Виткова е с последно прекратяване на осигуряването на 14.01.2017 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ, като е регистрирана в Агенция по заетостта на 31.01.2017 г. Лицето е получило осигурителния си доход за последните 24 месеца във Великобритания, и тъй като според административния орган е налице несъответствие между посочените в осигурителните документи и заявлението периоди на осигуряването, ТП на НОИ е постановил спиране на процедурата по отпускане на обезщетение за безработица до получаване на данни относно осигурителния доход и периодите на осигуряване на Виткова. Отпуснал й е обезщетение за безработица в посочения по-горе размер, като е разделил осигурителния доход, получен при последния работодател на лицето - 4659.74 лева, на броя дни в периода от 21.01.2016 г. до 13.01.2017 г. и е получил 18,79 лева среднодневен осигурителен доход.

Касаторката възразява, че административният орган не е съобразил, че полученият от нея доход от 1855,46 паунда месечно /общо 4659.74 лева, при последния работодател, е получен за период по-малък от 24 месеца, от 21.11.2016 г. - 13.01.2016 г. Неправилно полученият за много по малък период доход е разделен на броя дни в много по-голям период - от 21.01.2016 г. до 13.01.2017 г., което е дало като резултат много нисък среднодневен осигурителен доход и много ниско обезщетение за безработица.

С Решение № 1040-05-8/01.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ Видин е отхвърлена жалбата на Виткова срещу Разпореждане № 051-00-211-3/26.04.2017 г. Директорът на ТП на НОИ се е мотивирал, че размерът на паричното обезщетение за безработица на Виткова е определен при пряко прилагане на разпоредбата на чл. 62, § 1 и § 2 от Регламент № 883/2004 г. въз основа на доходите, получени при последната й работа във Великобритания. Дневният размер на обезщетението за безработица е определен въз основа на средния осигурителен доход при последната работа на Виткова, разделен върху целият период от 21.01.2016 г. до 13.01.2017 г.

скрито платено съдържание: 1734 думи;