ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 17 май 2022 550 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Има ли осъществен ВОД при писмени доказателства за получаване на стоките в друга държава членка, когато това прикрива краен получател в България?

Фактическа Обстановка

В периода декември 2012 г. – април 2014 г. българско юридическо лице (Дружество 1) извършва доставки на часовници до румънско дружество (Дружество 2). Собственик и управител на получателя (Дружество 2) е български едноличен търговец. Превозът на стоките се извършва от Дружество 3, отново собственост на българския ET. Дружество 1 декларира доставките като вътреобщностни и не начислява ДДС. След пристигането на стоките в Румъния получателят (Дружество 2) извършва последващата им доставка до българския ЕТ, използвайки отново услугите на Дружество 3. ЕТ продава получените часовници в трети страни извън ЕС – прави износ. НАП ревизира Дружество 1 и на база всички тези факти приема, че вътреобщностните доставки, дори и формално документирани, не са реално осъществени, защото с това се прикрива доставка към ЕТ в България. В резултат данъчните установяват в тежест на Дружество 1 допълнителни задължения за ДДС в размер на почти 500 000 лв. Юридическото лице обжалва ревизионния акт пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 105 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

РЕШЕНИЕ № **** ОТ **.**.**** Г. ПО АДМ. Д. № ****/**** Г., VІІІ ОТД. НА ВАС

Чл. 7 ЗДДС

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

ХРИСТО КОЙЧЕВ

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ХРИСТО КОЙЧЕВ по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от АПК, във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София срещу Решение № 2369/10.04.2018 г., постановено по административно дело № 5082/2017 г. по описа на Административен съд - София град, в частта с която е отменен Ревизионен акт № Р - 22002216000678-091-001/20.12.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция "ОДОП" София, в частта, на установени задължения за ДДС над декларираните и лихви за забава, впоследствие на непризнати с РА ВОД към H.G.B. Grand Commercial SRL и Caprica Felix SRL за следните данъчни периоди: месеци декември 2012 г., януари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември 2013 г. и януари, февруари, март и април 2014 г.

Сочи се отменителното основание по чл. 209, т. 3 АПК - неправилно приложение на материалния закон, в резултат на допуснати от съда нарушения по преценка на фактите и наличните доказателства. Сочи се на първо място, че не са налице предпоставките на чл. 45, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС за да е налице ВОД към румънското дружество H.G.B. Grand Commercial SRL, както неправилно е преценил първоинстанционният съд, тъй като не е сключен договор за превоз на стоките, а превозвачът заявява че не е получил плащане за извършените превози. Сочи се че транспортен документ по силата на КДМАПС е международна товарителница, а представените такива от страна на РЛ по същество не представляват товарителници по смисъла на Конвенцията. Твърди още че представените потвърждения не съдържат изискуемите се реквизити посочени в чл. 45, ал. 2, т. 2 бук. "а" от ППЗДДС. Твърди се че първоинстанционният съд без излагане на конкретни мотиви в решението си е приел че не е налице създадени привидни отношения между РЛ към румънският контрагент, и от последния към ЕТ "Петър Веселинов", като е налице действително осъществена сделка между РЛ и ЕТ и последният е действителният получател на стоката като доставката е с място на изпълнение на територията на Р. България.

По отношение на румънското дружество Caprica Felix SRL е посочено, че не са налице предпоставките на чл. 45, ал. 2, т. 2, б. "б" от ППЗДДС тъй като от представените по делото товарителници не се установява извършване на куриерски услуги от "Спиди" АД. Сочи се още, че от съдържанието на процесните товарителници не се установява по несъмнен начин какво точно е пренесено и доставено на територията на другата държава-членка, а няма по какъв начин процесните товарителници да се обвържат с приложените към тях инвойс фактури.

По развити в касационната жалба съображения се иска отмяна на решението в оспорената част, след което да се отхвърли жалбата на дружеството против ревизионния акт в тази част, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Подадена е касационна жалба и от "Темпус Тайм" ЕООД София против съдебното решение, в частта, с която е отхвърлена жалбата на дружеството против посочения ревизионен акт. Развити са доводи за несъответствие на съдебния акт с приложимите материални разпоредби. Твърди се, че съдът не бил обсъдил всички събрани по делото доказателства, поради което достигнал до вътрешно убеждение, различно от реалната фактическа обстановка, както и, че от представените в ревизионното и съдебно производство документи, се установявала реалността на извършените вътреобщностни доставки, поради което не следвало да се облагат с ДДС. Сочи се на второ място че съдът не е обсъдил възраженията им във връзка с представените доказателства за квалифицираният електронен подпис на актосъставителите и ревизиращият екип, като се сочи че ЗВР, РД и РА са подписани с невалидни подписи. Твърди се че не са представени доказателства които по безспорен начин да сочат, че квалифицираните електронни подписи на служителите на НАП са КЕП съобразно изискванията на Регламент 910/2014. Иска се отмяна на решението в частта, с която е потвърден ревизионния акт и отмяна на допълнително установените данъчни задължения.

По делото е постъпил отговор по касационната жалба на Директора на дирекция "ОДОП" София, в която процесуалният представител на дружеството я оспорва по изложени съображения и претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски за настоящото съдебно производство, в качеството на ответник по касация.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност и на двете касационни жалби, тъй като счита, че оспореното решение е правилно, поради което предлага да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение счита, че касационните жалби като подадени от надлежни страни и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, са процесуално допустими.

Разгледани по същество, касационната жалба на дирекция "ОДОП" София при ЦУ на НАП се явява основателна, а тази на "Темпус Тайм" ЕООД е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол пред Административен съд - София град е ревизионен акт, с който допълнително е начислен ДДС в общ размер на 498 815.37 лв., за данъчни периоди месеци декември 2012 г., януари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември 2013 г. и януари, февруари, март и април 2014 г., за декларирани, но недоказани вътреобщностни доставки на стоки - часовници към H.G.B. Grand Commercial SRL, Caprica Felix SRL и Body Line Service SRL. Приходните органи са достигнали до извода, че не са налице вътреобщностни доставки по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗДДС, тъй като не било установено реалното движение на стоките от територията на нашата държава до Румъния, където следвало да е приключил транспортът, както и реалното им получаване от чуждестранните дружества. По отношение дружеството H.G.B. Grand Commercial SRL, се сочи и че между него и РЛ е налице привидна сделка, която прикрива действително сключена между РЛ и ЕТ "Петър Веселинов" и че доставката на стоката по процесните фактури е на територията на Р. България.

За да постанови обжалваното решение на първо място съдът е приел, че РА е издаден в хода на надлежно възложена данъчна ревизия, при извършването на която не са допуснати нарушения на процедурните правила, визирани в ДОПК.

Относно преценката за материална законосъобразност на ревизионния акт, съдебният състав е посочил, че от събраните в хода на съдебното производство доказателства се установяват обстоятелствата свързани с вътреобщностни доставки на румънските търговци H.G.B. Grand Commercial SRL и Caprica Felix SRL. Посочил е че транспорта е за сметка на доставчика "Темпус Тайм" ЕООД, като от заключението на ССЕ се установява извършен транспорт на стоката, заплащането на последната и получаването и от румънското дружество. По отношение румънският търговец Body Line Service SRL съдът е приел, въз основа на заключението на ССЕ че не са налице документи удостоверяващи транспортирането на стоките, последните са превозени с личен автомобил на лицето Йоан Тудор; в документа за превоз липсва посочване на превозното средство, с което са транспортирани стоките, а в писмените потвърждения липсват реквизити, посочени изчерпателно в чл. 45 т. 2, б. "а" от ППЗДДС. Съдът е посочил още, че в транспортните документи не са попълнени клетки С13 и С15, а така също и липсват документи за извършени плащания. Посочено е още че в кл. С40 е отбелязано, че в действителност часовниците никога не са влизали в Р. Румъния, а са доставени директно от "Темпус Тайм" към П. В..

ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА НА "ТЕМПУС ТАЙМ" ЕООД:

Наведените в касационната жалба доводи касаещи нарушение на процесуалните правила на ревизионното производство относно срока за издаване на РА и относно липсата на квалифицирани електронни подписи на съставителят на РА и на ревизиращият екип, настоящата инстанция приема за неоснователни.

Разпоредбата на чл. 119, ал. 2 от ДОПК, както е посочено и в касационната жалба, гласи, че ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. Сроковете за издаване на РА са инструктивни и тяхното нарушаване не води до засягане правото на защита на ревизираното лице. След като е осъществена процедура по надлежното им връчване и съответно, адресатът им е упражнил в срок правото си на защита чрез подаване на жалба срещу РА по административен ред, то следва, че в хода на ревизията не са допуснати съществени процесуални нарушения, както се сочи в касационната жалба.

По отношение наведените доводи за неподписване на РА, РД и ЗВР от съответните лица следва да се има в предвид следното: В съдържанието на всички тези документи е отразено, че са издадени чрез информационна система " Контрол " като електронен документ, подписан с електронен подпис. Препис на електронните документи на хартиен носител като заверен от страната препис е допустимо по силата на чл. 184, ал. 1 от ГПК вр. § 2 от ДР на ДОПК. Съгласно относимата редакция на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/ електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство, но според относимата редакция на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ само квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис. Според нормата на чл. 16, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, относима към ревизираният период, квалифициран електронен подпис е този усъвършенстван електронен подпис, който е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 от ЗЕДЕУУ (приложимата редакция) и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа и е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа. Според приложимата редакция на чл. 28, ал. 1 от ЗЕДЕУУ доставчикът на удостоверителни услуги води електронен регистър, в който публикува удостоверенията за електронен подпис, които използва в дейността си като доставчик, издадените удостоверения и списъка на прекратените удостоверения. Последната разпоредба е доразвита в чл. 37, ал. 2 от Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, според която регистърът съдържа: 1. удостоверенията за квалифициран електронен подпис, които използва в дейността си като доставчик на удостоверителни услуги; 2. списък на издадените удостоверения за квалифициран електронен подпис; 3. списък на прекратените удостоверения; 4. удостоверения за време за представяне на електронен подпис, създаден за определен електронен документ, в случаите, когато такива се издават от доставчика на удостоверителни услуги; 5. информация по чл. 28, ал. 3 от ЗЕДЕУУ. Следователно публичния електронен регистър на доставчика съдържа информация относно действащите и прекратените удостоверения за квалифицираните електронни подписи, издадени от същия.

скрито платено съдържание: 3325 думи;