ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 8 май 2020 855 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Дължи ли се връщане на изплатени пенсии при обявена смърт със задна дата?

Фактическа Обстановка

Осигурено лице е обявено за починало на 20.03.2011 г. с акт за обявяване на смъртта, издаден на 27.06.2017 г. На наследниците му са изплатени пенсии за периода от 01.04.2011 г. до 30.11.2013 г. НОИ задължава с разпореждане наследниците да върнат сумата, получавана през съответния период, тъй като пенсиите са неправомерно изплатени. Пенсиите са превеждани ежемесечно по банковата сметка на наследодателя и са теглени редовно от банкомат до 13.11.2013 г., когато е изтекъл срокът на валидност на дебитната карта. Наследниците оспорват връщането на дължимите суми, като се позовават на изтеклата погасителна давност от 5 години, която е започнала от датата на обявената смърт на 20.03.2011 г. Наследниците обжалват разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 174 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 114, ал. 4 КСО

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от съдията ДЕСИСЛАВА СТОЕВА по адм. д. № 1475/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на М. И. А., Б. Д. О. и М. Д. Й., и тримата от гр. Перник, срещу Решение № 349 от 06.12.2017 г. по адм. д. № 509 по описа за 2017 г. на Административен съд - Перник, с което е отхвърлена жалбата им срещу Решение № КПК-1 от 25.08.2017 г. на директор на ТП-Перник на НОИ, с което е потвърдено Разпореждане № РС-4-13-00295143 от 14.07.2017 г. /3 бр./ на ръководителя на контрола по разходите на ДОО. 2153-15-144 от 17.12.2015 г. на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив.

Изложените съображения за неправилно прилагане на материалния закон и необоснованост са относими към касационните основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от КСО.

Ответникът - Директорът на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - гр. Перник, е оспорил касационната жалба в писмен отговор.

Представителят на Върховната административна прокуратура е дал мотивирано заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежни страни с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административния съд - Перник е Решение №КПК-1 от 25.08.2017 г. на ръководителя на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ)- гр. Перник и потвърденото с него Разпореждане № РС-4-13-00295143 от 14.07.2017 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО/обективирано на три отделни листа/, с което М. И. А., Б. Д. О. и М. Д. Й. от гр. Перник са задължени да възстановят солидарно сумата в общ размер 32 793, 06 лева, представляваща неправилно изплатени пенсии за периода 01.04.2011 г. - 30.11.2013 г. на техния наследодател Д. Й. А., обявен за починал на 20.03.2011 г./съставен Акт за смърт № 735/27.06.2017 г./, съгласно Решение № 430 от 01.06.2017 г. по гр. д. № 1248/2017 г. на Пернишки районен съд. Решението е влязло в законна сила на 17.06.2017 г.

скрито платено съдържание: 566 думи;