ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 896 уникалност: 98.3%

Правен Въпрос

Как се изчислява пазарна цена по договор за наем?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 има основна дейност отдаване на имоти под наем. С договор за наем то предоставя на Дружество 2 складова база за временно и възмездно ползване, за срок от две години. На същата дата са подписани тристранни споразумения към договора за наем, с които наемателят (Дружество 2) встъпва в правата и задълженията на наемодателя (Дружество 1) по договори за наем, сключени с пет други дружества. След изтичане срока на договора е сключен нов договор за наем между Дружество 1 и Дружество 2, за срок от 68 месеца, с предмет същите обекти, но при наемна цена с 1/3 по-ниска, която за първите 12 месеца е платима авансово. НАП прави ревизия на Дружество 1. Въз основа на изготвената експертна оценка, данъчните считат, че договорът за наем е сключен при отклонение от данъчно облагане, поради което финансовият резултат на Дружество 1 следва да бъде увеличен. Също така те стигат до извода, че двете дружества са свързани лица. Издаден е ревизионен акт на Дружество 1, който е обжалван.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 156 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАДЛЕН ПЕТРОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 280 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Бургас при ЦУ на НАП чрез пълномощника юриск. В. М. срещу решение № 779/19.04.2019 г., постановено по адм. д. № 3219/2018 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, с което по жалба на "Т и Д Къмпъни БГ" ЕООД е отменен РА № Р-02000217008109-091-001/22.08.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с решение № 240/08.11.2018 г. на директора на посочената по-горе дирекция за увеличен финансов резултат на дружеството за 2016 г. с 27 328 лв. и със същата сума е намалена счетоводната загуба за 2015 г. Релевират се оплаквания, че обжалваното решение е неправилно постановено при допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, представляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Касационният жалбоподател не е съгласен с приетото от съда, че вещото лице от експертизата, приета в ревизионното производство не е посочило и анализирало конкретни съпоставими сделки, след като в чл. 18, ал. 1 от Наредба № Н-9/14.08.2006 г. няма такова изискване. В тази връзка касаторът счита, че посочването на аналози е улеснено, когато се изготвя пазарна цена при покупко-продажба на недвижими имоти, тъй като тези сделки задължително подлежат на вписване в Имотния регистър на Агенция по вписванията, а и съставените в тази връзка нотариални актове са публични и всеки има достъп до тях, докато договорите за наем не подлежат на вписване и това затруднява търсенето на съпоставими сделки. За неправилно счита и посоченото в обжалваното решение, че не са изпълнени изискванията на чл. 20, т. 2 от цитираната Наредба за извършване на корекции с цел елиминиране на различията между контролираната и съпоставимата сделка. В тази връзка касационният жалбоподател твърди, че вещото лице е изготвило таблици, в които са намерили отражение спецификите на всеки ползван аналог (Приложения № 1, 2, 3 и 4) и са посочени корекционни коефициенти съгласно чл. 11 от Наредбата. Погрешно според касатора съдът е посочил, че авансовото плащане, предвидено в предварителния договор, е обстоятелство, което влияе на наемната цена. Изразява се несъгласие с приетото в обжалваното решение, че в първия договор за наем е прието, че всички разходи за обикновеното ползване на имота са били за наемодателя, а във втория - за наемателя. Сочи приетото в решението на решаващия орган, че действителните отношения между двете търговски дружества - "Т и Д Къмпъни БГ" ЕООД и "Планет Енерджи" ЕООД надхвърлят рамките на обичайните делови отношения между търговските субекти, като се има предвид, че управителят на касатора Е. Г. е станал собственик на "Планет Енерджи" ЕООД на 08.06.2018 г., както и че до 15.09.2018 г. едноличен собственик на касатора е бил Г. Б. М., който пък е съпруг на С. М. - едноличен собственик на "Планет Енерджи" ЕООД до прехвърлянето на дяловете на Е. Г.. Освен това жалбоподателят с оглед изложеното приема, че обжалваното решение е неправилно, неясно и необосновано, като са игнорирани от съда наличните доказателства по делото, доказващи по несъмнен начин изводът на ревизиращите за наличие на доказателства за отклонение от данъчно облагане и приложимост на нормата на чл. 16 ЗКПО. Иска се отмяна на обжалваното решение, както и се иска присъждане на юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 161, ал. 1 ДОПК в размер на 422 за всяка съдебна инстанция.

Ответникът по касационната жалба "Т и Д Къмпъни БГ" ЕООД - гр. Бургас чрез адв. З. Л. в депозирана по делото молба-становище, я оспорва с искане за оставяне в сила като правилно обжалваното решение.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

скрито платено съдържание: 1602 думи;