ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

чака актуализация 20 май 2020 2654 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли да бъде отказано обезщетение за болничен лист на лице, което има сключени два трудови договора и по единия от тях работодателят не е отчел болничния лист пред НАП?

Фактическа Обстановка

Лице има сключени два трудови договора: един основен и втори – трудов договор на непълно работно време от 2 часа на ден. Договорите са сключени с различни работодатели. От 17.08.2015 г. до 28.08.2015 г. лицето ползва отпуск за временна неработоспособност с издаден болничен лист. Лицето представя болничния лист на работодателя по основното си трудово правоотношение, който, от своя страна, го представя на НОИ. За дадения период му е изплатено парично обезщетение за временна неработоспособност. Болничният лист е представен и пред втория работодател. За периода за установената неработоспособност става ясно, че вторият осигурител е декларирал пред НАП 21 отработени дни на лицето, за които му е начислено трудово възнаграждение. НОИ разпорежда платеното парично обезщетение да бъде върнато като недължимо – поради недобросъвестното му ползване от страна на лицето, защото през периода на болничния то е работило и е било осигурено по втория си трудов договор. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 161 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар Р. Т. и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от председателя НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ по адм. д. № 704/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ (Териториалното поделение на Националния осигурителен институт) - Стара Загора против решение № 340 от 16.11.2017 г., постановено по административно дело № 544/2017 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, с което е отменено решение № 1040-23-48/03.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № РВ-3-23-00304087/14.08.2017 г. на ръководителя на контрола по разходите в ДОО при ТП на НОИ - Стара Загора.

По съображения за неправилност, относими към касационните основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 3 от АПК - нарушение на материалния закон и необоснованост, касаторът претендира отмяна на съдебното решение и постановяване на ново, с което делото да бъде решено по същество.

Ответникът по касация М. Бобач от [населено място] в писмено възражение оспорва жалбата като неоснователна и изразява становище за правилност на решението на първоинстанционния съд.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното с нея съдебно решение.

Върховният административен съд, шесто отделение, счита касационната жалба за процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

След като обсъди доказателствата по делото във връзка с касационните оплаквания и провери решението по реда на чл. 218 от АПК, настоящият съдебен състав намира касационната жалба за неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - Стара Загора е било решение № 1040-23-48/03.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е оставено без уважение възражение с вх. № 1054-23-12 от 08.09.2017 г. от М. Бобач против разпореждане № РВ-3-23-00304087/14.08.2017 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО, като разпореждането е потвърдено. С посоченото разпореждане на основание чл. 114, ал. 1 и ал. 3 от КСО е наредено на М. Бобач да възстанови недобросъвестно получено в нарушение на чл. 46, ал. 3 от КСО във връзка с чл. 40, ал. 1 от КСО, по вина на лицето, парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист № Е20140464548 за периода от 17.08.2015 г. до 28.08.2015 г. включително в размер на 364.68 лв., от които 305.85 лв. главница и 58.83 лв. лихва от датата на неправомерно изплатеното парично обезщетение до датата на издаване на разпореждането.

скрито платено съдържание: 925 думи;