ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 20 май 2020 941 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли НОИ да разпореди прихващане на вземания за ДОО, ако разпореждането, с което се установяват тези вземания, не е редовно връчено?

Фактическа Обстановка

С разпореждане от 09.02.2015 г. се установява, че лице дължи неправомерно получени суми за пенсия на наследодателя си в размер на 3 463,71 лв. С по-късно издадено разпореждане от 11.11.2016 г. е наредено да се прихване вземане на ДОО, установено по размер от предходното разпореждане, произтичащо от неправомерно получаване на пенсия, с вземане на лицето за обезщетение за безработица. Прихващането се удържа в размер на 263,38 лв. месечно. От доказателствата в случая не става ясно дали разпореждането е връчено на лицето. В представено известие за доставяне няма описание на съдържанието на пощенската пратка. От представената обратна разписка също не става ясно какво е съдържанието на пратката, въпреки че операторът на пощенски услуги би следвало да съхранява такава информация. Още повече, че има разминаване между датата на регистриране на пощенската пратка и датата на издаване на разпореждането, като данните сочат, че пратката е регистрирана преди да е издаден актът, който се връчва с нея. Първото издадено разпореждане от 2015 г. така и не влиза в сила, тъй като не е редовно връчено на лицето. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 181 думи;

ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 209, ал. 3 АПК

Чл. 221, ал. 2 АПК

Чл. 114, ал. 5 КСО

Чл. 114а, ал. 1 КСО

Чл. 110, ал. 4 КСО

Чл. 110, ал. 5, т. 1 КСО

Чл. 162, ал. 2, т. 4 ДОПК

Чл. 213, ал. 2, т. 1 ДОПК

Чл. 163, ал. 1 ДОПК

Чл. 82, ал. 1, т. 5 ЗПУ

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 10603/2017

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С решение № 562 от 29.06.2017 г. по административно дело № 133/2017 г., Административен съд - София област е отменил по жалба на С. И. М., ЕГН **********, от с. Говедарци, общ. Самоков, решение № 1040-22-1/06.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ - София област и потвърденото с него разпореждане № 4021-22-96/11.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ - София област, и е върнал делото като преписка на ТП на НОИ - София област за ново произнасяне при съобразяване на дадените в решението задължителни указания по прилагането на закона.

Така постановеното решение е оспорено с касационна жалба от директора на ТП на НОИ - София област, подадена чрез пълномощника главен юрисконсулт Р. Б.. Касаторът навежда доводи за неправилност на съдебния акт, относими към касационните основания по чл. 209, т. 3 от АПК - нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска се отмяна на атакуваното съдебно решение.

Ответникът по касация С. И. М., редовно призована, не се явява, не се представлява и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за частична основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд в състав на шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

Подложеното на касация съдебно решение, с което жалбата на С. И. М. срещу решението на директора на ТП на НОИ - София област е уважена, е валидно и допустимо. То е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му, след надлежно сезиране от активно легитимирана страна.

Атакуваният пред настоящата инстанция съдебен акт е и правилен, като не страда от твърдяните пороци, съществуването на които би наложило извод за наличие на касационните основания по чл. 209, т. 3 от АПК.

Производството по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 118, ал. 3 от КСО пред Административен съд - София област е образувано по жалба на С. И. М. против решение № 1040-22-1/06.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ - София област, с което по същество е отхвърлена жалба вх. № 1012-22-263/07.12.2016 г. на Милушева и е потвърдено разпореждане № 4021-22-96/11.11.2016 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ - София област. С потвърденото по реда на административния контрол разпореждане от 11.11.2016 г., издадено на основание чл. 114, ал. 5 от КСО, е наредено: 1) да се прихване вземане на държавното обществено осигуряване, установено от дължима сума по разпореждане № 03-378#1 от 09.02.2015 г., произтичащо от неправомерно получена пенсия от наследодателя И. А. М. в размер на 3463.71 лв., с вземане на наследницата му С. И. М. от ДОО, произтичащо от парично обезщетение за безработица по чл. 54а, ал. 1 от КСО, до размера на задължението; от полагащото се парично обезщетение за безработица по чл. 54а, ал. 1 от КСО на С. И. М. да се удържи сума в размер на 263.38 лв. главница, като лихва просрочие по реда на чл. 113, ал. 1 от КСО се начислява до окончателното погасяване на главницата по разпореждането.

Правомощието на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението, да разпореди прихващане с изискуемото вземане на осигурения от ДОО, възниква само при наличие на дължима сума по влязло в сила разпореждане. Както правилно е установено от първоинстанционния съд, в случая предхождащото го разпореждане № 03-378#1 от 09.02.2015 г., с което е било наредено Милушева да внесе сумата по неправомерно изплатените пенсии на наследодателя й в размер на 3463.71 лв., не е било влязло в сила към момента на издаване на второто разпореждане - 11.11.2016 г., тъй като разпореждане № 03-378#1 от 09.02.2015 г. не е връчено редовно на С. М., поради което не подлежи на изпълнение. Материалноправните изисквания за законност на принудителното изпълнение по чл. 114, ал. 5 от КСО чрез прихващане от изискуеми вземания на осигурения от ДОО обхващат съществуването на законосъобразно задължение от осигурително плащане, което подлежи на изпълнение. Върху приложените известия за доставяне липсват отбелязвания, за съдържанието на пощенската пратка, а именно, върху тях не е посочено, кой и какъв документ се връчва, липсва обозначение на акта, липсва и номер на акта, който се връчва. Отбелязано е само, че лицето е намерено на посочения адрес и пощенската пратка (която е с неясно съдържание) му е връчена лично срещу подпис. Първоинстанционният съд с определение № 594/11.05.2017 г. изрично е указал на ответната страна в определен от съда срок да представи писмени доказателства за датата на влизане в сила на разпореждане № 03-3738#1/09.02.2015 г. (обратни разписки, от които е видно кога е получено разпореждането от наследниците С. М. и В. М.). Ако е връчено по друг начин - да се представят съответните доказателства, както и да уточни участвали ли са в хода на административното производство други наследници, като ако са участвали - да се представят доказателства за уведомяването им, ако не са - изрично да се удостовери. В последващите си действия съдът отново с определение № 740/07.06.2017 г. повторно е задължил ответната страна в определен срок да представи писмени доказателства за датата на влизане в сила на разпореждане № 03-3738#1/09.02.2015 г. (обратни разписки, от които е видно кога е получено разпореждането от наследниците С. М. и В. М.). Ако е връчено по друг начин - да се представят съответните доказателства. Първоинстанционният съд е дал указания в същия срок да представи доказателства за датата на влизане в сила на разпореждане № Ра-07-41/04.05.2015 г., адресирано до В. М., като изрично удостовери оспорвано ли е това разпореждане по административен/съдебен ред, както и да уточни какъв е остатъкът от задължението на С. М. по надвзета пенсия като наследник на И. М., като представи заверено копие от писмо (ако има такова изготвено, ако не е - изрично да се удостовери), адресирано до С. М., с която същата е уведомена каква част от задължението й се отписва.

скрито платено съдържание: 2016 думи;