ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 15 юни 2020 792 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли НАП да обложи с данък върху доходите лице, само на основание, че похарчените от него суми са повече от реализираните от лицето доходи?

Фактическа Обстановка

Физическо лице има регистрация като ЕТ и е едноличен собственик на ЕООД. През 2011 г. лицето купува два апартамента, дава заем на своето ЕООД и внася суми по собствените си сметки. НАП извършва ревизия и издава ревизионен акт, с който определя задължения на лицето в размер на 9 000 лв. за 2011 г. с мотива, че за ревизирания период разходите надвишават приходите му с 90 000 лв. Лицето обжалва ревизионния акт с мотива, че през 2011 г. е имало нужните парични средства, които са формирани не само от стопанската дейност, но и от документирани печалби от хазартни игри и дарения от родители.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 87 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на десети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар и с участието на прокурора М. П. изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, във вр. чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на Директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /"ОДОП"/ - Пловдив против решение № 959/25.04.2019 г., постановено по адм. д. № 2660/18 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отменен Ревизионен акт № Р-16000917008495-091-001/24.04.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 434/23.07.2018 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за установените задължения за данък по ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 9 094.17 лв. и за 2014 г. - 386.90 лв. и лихви общо в размер на 5 652.99 лв.

Изложени са доводи за неправилност на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон, както и за необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Иска се отмяната му, включително и да се постанови решение по същество, с което да се отхвърли жалбата срещу РА. Претендират се разноски за юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - В. Г. С., чрез адв. Белелиева, оспорва основателността на касационната жалба. Иска решението да бъде оставено в сила.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба, като подадена в срок и от надлежна страна е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол пред АС-Пловдив е бил Ревизионен акт № Р-16000917008495-091-001/24.04.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 434/23.07.2018 г. на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за установените задължения за данък по ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на 9 094.17 лв. и за 2014 г. - 386.90 лв. и лихви общо в размер на 5 652.99 лв.

скрито платено съдържание: 673 думи;