ВАС - Решение № ** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 20 май 2020 977 уникалност: 96.2%

Правен Въпрос

Може ли НОИ еднолично да приеме, че представен документ е с невярно съдържание и на това основание да спре изплащането на пенсия?

Фактическа Обстановка

На лице е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. С разпореждане тя е отпусната на лицето пожизнено, при навършена възраст 58 години и 8 месеца, както и общ осигурителен стаж, който е превърнат към 3-та категория труд – 42 години и 16 дни. Разпореждането не е оспорено и съответно влиза в сила. Със следващо разпореждане НОИ отменя отпускането на пенсията. Въз основа на устни показания на трето лице, НОИ приема, че пенсионерът, чиято пенсия е спряна, е представил пред тях документ с невярно съдържание. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВАС - Решение № ** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от съдията СИБИЛА СИМЕОНОВА по адм. д. № *****/****

Производството e по реда на глава дванадесета - чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Ямбол (ТП на НОИ - Ямбол) срещу решение № 190/07.11.2017 г., постановено по адм. д. № 234/2017 г. по описа на Административен съд - Ямбол. Изложените в касационната жалба възражения навеждат касационни основания по чл. 209, т. 3, пр. 1 и 2 АПК - неправилно приложение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска се отмяна на обжалваното решение и вместо него постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата срещу издадения административен акт. Претендира се присъждане на съдебно - деловодни разноски, включително юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

Ответникът - С. С. С. не ангажира становище по касационната жалба.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура (ВАП) дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба. Намира първоинстанционното решение за правилно и законосъобразно, поради което счита, че следва да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд - шесто отделение, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211, ал. 1 АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, касационната жалба е неоснователна.

Предмет на разглеждане в първоинстанционното производство е Решение № 1040-28-31/12.07.2017 г. на Директора на ТП на НОИ-Ямбол за потвърждаване на Разпореждане № 2174-28-107#1/05.05.2017 г., издадено от ръководителя на "Пенсионното осигуряване" (ПО) при ТП на НОИ-Ямбол, с което е отменено Разпореждане № 7/протокол № № 01151/24.04.2015 г. на ръководител "ПО" при ТП на НОИ-Ямбол и е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на С. С. С..

Първоинстанционният съд намира, че оспореното решение е издадено от надлежен орган в кръга на предоставена му с разпоредбата на чл. 117 от КСО компетентност, но е незаконосъобразно при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби.

По делото е безспорно установено, че Разпореждане № 7/протокол № № 01151/24.04.2015 г. на ръководител "Пенсионното осигуряване" при ТП на НОИ-Ямбол, с което считано от 30.12.2014 г. на Симеонов е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст пожизнено по § 4, ал. 1 ПРЗ на КСО, при навършена възраст 58 години и 8 месеца и общ осигурителен стаж превърнат към трета категория труд 42 години и 16 дни, т.е. при наличието на необходимите 100 точки, не е оспорено по реда предвиден в КСО и съответно е влязло в сила.

скрито платено съдържание: 1098 думи;