ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 19 ноември 2020 954 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказва използването на автомобил за икономическата дейност на Дружество, което предлага бизнес консултиране?

Фактическа Обстановка

Дружество има основна дейност бизнес консултиране в Австрия, Люксембург, Швейцария и др. Дружеството разполага с автомобил, който се използва за срещи с клиенти от различни страни. За автомобила се издават фактури за гориво, но те не отговарят на пробега му. Липсват и пътни листи и командировъчни, както и разходи за застраховка и ремонт. НАП прави ревизия на Дружеството и начислява допълнителни задължения за корпоративен данък, в резултат на непризнати разходи за лек автомобил. От Дружеството твърдят, че законът е приложен неправилно, тъй като няма как да извършва своята основна дейност, без да прави посещения в офисите на клиенти. Издаден е ревизионен акт на Дружеството, който е обжалван.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 60 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на трети декември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАДЛЕН ПЕТРОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Е. Г. изслуша докладваното от съдията МАДЛЕН ПЕТРОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

"Ваиос.биз" ООД, гр. Петрич, чрез адв. Д. П. обжалва решение № 4227/20.06.2019 г. на Административен съд, София град, постановено по адм. д. № 5160/2018 г., с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт № Р-22000117002321-091-001/31.01.2018 г. на органи по приходите при ТД на НАП - София.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на решението, като постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон и поради необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Като процесуални нарушения се сочи противоречие на решението с доказателствата по делото, включително и съдебно - счетоводната експертиза и необсъждане на основните доводи на жалбоподателя за използването на процесния автомобил в икономическата дейност на дружеството. Твърди, че закупеният автомобил се използва за пътувания при осъществяване на дейността по бизнесконсултиране, тъй като бизнес срещите често се състоят в офисите на съответните клиенти, намиращи се на територията на Австрия, Люксембург, Швейцария и др. Бизнесконсултирането е основният източник на приходи на ревизираното дружество.

Искането е за отмяна на решението и отмяна на ревизионния акт. Претендира разноски.

Ответникът - директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика", град София чрез процесуалния си представител гл. юрк. А. К. оспорва касационната жалба и моли да се остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение за всяка една инстанция.

Заключението на прокурора от Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и установените по делото факти, на основание чл. 218 и чл. 220 АПК, приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК. Разгледана по същество е неоснователна, поради следното:

Предмет на оспорване пред административния съд е бил ревизионен акт, с който на "Ваиос.биз" ООД, гр. Петрич са установени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО в общ размер на 14 622.54 лева и съответните лихви от 3 526.24 лева за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Задълженията са резултат от увеличение на финансовия резултат на дружеството за съответния период с непризнати за данъчни цели начислени разходи за амортизации, разходи за данъци и разходи за поддръжка на МПС - лек автомобил "Мерцедес Бенц", тип S 350 4 M Blue TEC, на основание чл. 26, т. 1 ЗКПО.

С обжалваното съдебно решение съдът е отхвърлил жалбата, като е приел, че ревизионният акт е издаден от компетентни органи по чл. 119, ал. 2 ДОПК, при спазване на изискванията по чл. 16, ал. 1 от ЗЕДЕП, (ред. преди изм. с ДВ бр. 87/2017 г.) и в предвидената от закона форма по чл. 120, ал. 1 ДОПК. Възраженията на ревизираното лице за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на ревизията, поради неспазване срока за издаване на ревизионния доклад, са отхвърлени като неоснователни.

По материалната законосъобразност на установените задължения, съдът е приел, че спорно между страните е използването на автомобила за икономическата дейност на дружеството. От фактическа страна в решението е установено, че през 2013 г. ревизираното дружество (с предишно наименование "Валенс - недвижими имоти" ООД) е придобило правото на собственост на лек автомобил марка "Мерцедес Бенц", тип S 350 4 M Blue TEC на стойност 54 000 евро по фактура № 30300337/21.03.2013 г. Автомобилът е заведен в счетоводството му като дълготраен материален актив (ДМА) и през ревизираните периоди на 2013 г. - 2016 г. са отчитани разходи за амортизации, разходи за платени данъци, застраховки и винетни такси. Въз основа на събраните в хода на ревизията доказателства органите по приходите са приели, че автомобилът не е използван в икономическата дейност на предприятието, поради което е налице хипотезата на чл. 23, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 26, т. 1 ЗКПО и с отчетените разходи е преобразуван финансовия резултат за съответния период. В решението е посочено, че неизползването на автомобила в икономическата дейност на дружеството е обосновано от ревизиращите органи със следните обстоятелства: през ревизираните периоди не е продаден нито един от закупените в периода 2008 г. - 2012 г. недвижими имоти; през процесните периоди не са закупувани нови недвижими имоти, приходите на дружеството са формирани от предоставени услуги по фирмено и бизнес консултиране, които представляват доставки на услуги по смисъла на чл. 21, ал. 2 ЗДДС, с място на изпълнение в трета страна; от представената пътна книжка не може да се определи как посочените маршрути са свързани с и за икономическата дейност на дружеството; липсват документално обосновани разходи - фактури, командировъчни, които да бъдат свързани с маршрутите по пътната книжка.

скрито платено съдържание: 1045 думи;