ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 20 май 2020 841 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Могат ли да се квалифицират като „трудова злополука“ събития, които представляват нарушение на трудовата дисциплина?

Фактическа Обстановка

За периода от 16.06.2017 г. до 18.06.2017 г. двама работници полагат труд съгласно заповед за командироване, издадена от управителя на Дружество, в което са назначени. На 17.06.2017 г. лицата тръгват със служебния си автомобил от Монтана, където са командировани, към град София. По пътя претърпяват пътнотранспортно произшествие, като водачът на автомобила загива на място, а другото лице – по-късно, по пътя към болницата. Характерът на събитията се оспорва от осигурителя, защото лицата са имали разпореждане да останат в Монтана за времето, за което са били командировани. Последното, според него, представлява нарушение и отклонение от разпорежданията му, тъй като не може да се приеме, че по този начин се е случила трудова злополука при и по повод на работата.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 95 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗМВР

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ДИАНА ДОБРЕВА

ИЛИАНА СЛАВОВСКА

при секретар Н. А. и с участието на прокурора Д. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 4426/2013

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Образувано е по касационна жалба на И. А. К. от гр. София, против Решение № 882/11.02.2013 г. по а. д. № 10158/2012 г. на Административен съд, София - град (АССГ).

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

С обжалваното решение АССГ е отхвърлил като неоснователна жалбата на Котрулев против Заповед рег. № 2794/05.10.2012 г. на Б. Л. Д. - оперативен работник при 05 сектор, Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" (ОПИП) при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), с която на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, е постановено задържането му за срок от 24 часа.

Недоволен от решението, Котрулев го обжалва. Счита, че то е незаконосъобразно. АССГ не е съобразил, че принудителната административна мярка (ПАМ) е приложена, без да са налице посочените в закона основания за нея, с оглед здравословното му състояние, водещо до наказателна неотговорност. Моли решението да бъде отменено и да се постанови ново, по съществото на спора, с което се уважи първоначалната му жалба и се отмени обжалваната заповед. Претендира за присъждане на адвокатски хонорар.

Ответникът - Б. Л. Д. - оперативен работник при 05 сектор, ОПИП, СДВР, не взема становище по касационната жалба.

Прокурорът дава становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по касационната жалба, Върховният административен съд, състав на пето отделение (ВАС), възприе изцяло установено от фактическа страна от състава на АССГ. Спорен е единствено моментът, при наличието на неврологично заболяване на касатора, наказателно отговорен ли е той и при отрицателен отговор, какъвто дава защитникът му, налице ли са фактически основания за налагане на мярка по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.

скрито платено съдържание: 626 думи;