ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 7 юли 2020 810 уникалност: 96%

Правен Въпрос

Основателно ли е запечатване на търговски обект за неиздадена касова бележа по време на проверка от НАП, ако същата бъде издадена до края на проверката?

Фактическа Обстановка

НАП извършва проверка на търговец, при която установява нарушение. На търговеца е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – ресторанта на търговеца, намиращ се в София. Мярката е със срок от 10 дни. Проверката е извършена на 20.10.2018 г. за времето от 14:50 ч. до 18:30 ч. Нарушението се изразява в това, че по време на проверката е извършена контролна покупка на стойност 61 лв., която е заплатена в брой и за която не е издаден фискален бон от работещото и въведено в експлоатация фискално устройство. За покупката е издаден нефискален бон № 6. Извадена е и контролната лента на електронен носител за всички регистрирани продажби до 15:43 ч. След издаването на административния акт е издаден фискален бон в 16:43 ч. за сумата от 61 лв. Търговецът обжалва заповедта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 99 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шести ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

СТАНИМИРА ДРУМЕВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията СТАНИМИРА ДРУМЕВА по адм. д. № 7032/2019

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 186, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по касационна жалба на началник отдел "Оперативни дейности" в главна дирекция "Фискален контрол" при Централно управление на Националната агенция за приходите против решение № 2850 от 24.04.2019 г. на Административен съд София - град, постановено по адм. д. № 13144 по описа за 2018 г., с което е отменена заповед за налагане на принудителна административна мярка № 0403224 от 29.10.2018 г. на началник отдел "Оперативни дейности" в главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост - касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че при наличните доказателства е установено по безспорен начин извършено нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, което е основание за налагане на принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗДДС, като съобразно чл. 186, ал. 3 от ЗДДС органът действа в условията на обвързана компетентност. Искането от съда е за отмяна на оспорения съдебен акт и потвърждаване на заповедта за налагане на мярката. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - "Совин" ООД, ЕИК 203150320, оспорва касационната жалба като неоснователна в представен писмен отговор и в съдебно заседание, чрез пълномощника си, и моли за отхвърлянето й от съда. Счита, че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на заповедта за налагане на мярката.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото и като извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно, и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд София - град е заповед за налагане на принудителна административна мярка № 0403224 от 29.10.2018 г. на началник отдел "Оперативни дейности" в главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която на "Совин" ООД е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) "запечатване на търговски обект" - ресторант, находящ се в гр. София, ул. "Юрий Венелин" № 6, стопанисван от дружеството, и забрана за достъп до него за срок от десет дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Фактическо основание за издаване на заповедта е установеното при извършена проверка в търговския обект на 20.10.2018 г. за времето от 14:50 ч. до 18:30 ч., резултатите от която са обективирани в протокол сер. АА № 0403244/20.10.2018 г. Мярката по чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗДДС е наложена за това, че на 20.10.2018 г. в 15:31 ч. е извършена контролна покупка на обща стойност 61 лв., заплатена в брой от орган по приходите, за която не е издаден фискален бон от въведеното в експлоатация и работещо в обекта фискално устройство. За покупката е издаден нефискален бон № 6. Извадена е контролна лента на електронен носител ( КЛЕН) от фискалното устройство за регистрираните продажби до 15:43 ч.

скрито платено съдържание: 930 думи;