ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 7 юли 2020 813 уникалност: 93.9%

Правен Въпрос

Налице ли е нарушение, в случай че към НАП не постъпва законово изискуема информация, когато това не е по вина на търговеца?

Фактическа Обстановка

При извършване на проверка на книжарница във Велинград НАП налага принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“. Административната мярка, изразяваща се в 14-дневна забрана за достъп до обекта, се налага на лице, което е задължено, но не използва фискално устройство или използва такова, което не е свързано дистанционно. В рамките на проверката става ясно, че фискалното устройство е регистрирано и въведено в експлоатация към 20.03.2018 г. От нея се установява още, че в обекта са изведени съкратени периодични отчети от паметта на устройството, в която са въвеждани продажбите, както и дневни отчети с нулирания за всеки ден – от 10.04.2018 г. до 15.01.2019 г. Общо 262 броя от дневните отчети не са изпратени чрез фискалното устройство към НАП. От всичко следва, че дистанционната връзка е изградена, фискалното устройство е свързано със системата на НАП и при въвеждането му в експлоатация ежедневно се генерират дневни финансови отчети за конкретния период. За част от отчетите обаче информацията не е изпратена към НАП, поради което е наложена и принудителната административна мярка.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 131 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шести ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

СТАНИМИРА ДРУМЕВА

при секретар и с участието на прокурора В. Н. изслуша докладваното от съдията СТАНИМИРА ДРУМЕВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 186, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по касационна жалба на началник отдел "Оперативни дейности" - Пловдив, в главна дирекция "Фискален контрол" при Централно управление на Националната агенция за приходите против решение № 2480 от 10.04.2019 г. на Административен съд София - град, постановено по адм. д. № 1498 по описа за 2019 г., с което е отменена заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-45-0224565 от 21.01.2019 г. на началник отдел "Оперативни дейности" - Пловдив, в главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно поради постановяването му в противоречие с материалния закон и при нарушение на съдопроизводствените правила - касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Счита, че въз основа на фактите и доказателствата съдът е приложил неправилно материалния закон, тъй като с липсата на дистанционна връзка в търговския обект е изпълнена хипотезата на чл. 186, ал. 1, т. 3 от ЗДДС за налагане на принудителна административна мярка "запечатване на обект", като съобразно чл. 186, ал. 3 от ЗДДС органът действа в условията на обвързана компетентност. Искането от съда е за отмяна на оспорения съдебен акт и потвърждаване на заповедта за налагане на мярката. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - ЕТ "Руми - Ангел Петков", ЕИК 121190109, оспорва касационната жалба в съдебно заседание като неоснователна и моли за отхвърлянето й от съда.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на заповедта за налагане на мярката.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото и като извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно, и в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

скрито платено съдържание: 930 думи;