ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 28 август 2020 754 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Липсата на доказателства за транспортиране на стоката и непълният приемно-предавателен протокол основание ли са за отказ на данъчен кредит по доставката?

Фактическа Обстановка

Основната дейност на дружество е търговията с плодове и зеленчуци на едро. За нуждите на бизнеса си то закупува специализирана машина, представляваща поточна линия. Доставчикът издава фактура с начислен ДДС, която получателят осчетоводява и използва като основание за приспадане на платения от него данък. НАП изследва извършената доставка в рамките на ревизия и констатира, че машината е налична при получателя, но липсват каквито и да е данни от кого, как и за чия сметка е извършен транспортът ѝ. Наличният приемно-предавателен протокол е непълен и не удостоверява тези данни. В издадения ревизионен акт данъчните отказват правото на приспадане на данъчен кредит на дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 103 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 160, ал. 6 ДОПК

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на шести февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора К. Н. изслуша докладваното от съдията ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ по адм. д. № 11635/2018

Производство по чл. 160, ал. 6 от ДОПК и чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът "Хера 73" ООД, ЕИК 160126168 чрез процесуален представител моли да бъде отменено като неправилно решение № 1618/13.07.2018 г., постановено по адм. дело № 3480/2017 г. на Административен съд Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт /РА/ № Р-16001617001585-091-001/01.09.2017 г., издаден от Г. И. Н. на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и Б. Г. Ч. на длъжност Главен инспектор по приходите - Ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 671/13.11.2017 г на Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гp. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в жалбата и в съдебно заседание. Моли да му бъдат присъдени разноски за предходната инстанция.

Ответникът по касационната жалба Директорът на Дирекция "ОДОП"-Пловдив в писмено становище моли решението като правилно да бъде оставено в сила и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, осмо отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 от АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледанa по същество е неоснователна.

С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата против РА № Р-16001617001585-091-001 от 01.09.2017 г. на ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 671 от 13.11.2017 г. на Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на ревизираното лице не е признат данъчен кредит на стойност 26 140.00 лв. и начислени лихви в размер на 8 412.47 лв. Относно издадените фактури от "Ани - ян 2014" ЕООД и "Тод-строй 2014" ЕООД с предмет: представителство, лобизъм и намиране на търговци или производители на плодове и зеленчуци първоинстанционният съд е констатирал, че и двете са издадени на едни и същи бланки, абсолютно по идентичен начин; в същите липсва конкретизация на стопанската операция - конкретният договор; липсват ППП. По отношение доставката на услуга от "Тод-строй 2014" ЕООД липсват писмени договори за извършването им, както протоколи към тях. Това означава, че фактурите не отговорят на задължителното изискване по чл. 114, ал. 1, т. 9 от ЗДДС да съдържат цялата изискуема информация относно конкретната стопанска информация. Относно договора за поръчка от 10.03.2014 г., сключен между "Хера - 73" ООД, и "Ани-ян 2014" ЕООД, съдът е посочил, че същият не съдържа в пълнота основните елементи на уговорената според фактурата услуга. По тези и други подробни мотиви първоинстанционният съд е приел, че не са налице доказателства за реалността на доставките. Относно издадената от "Ани - ян 2014" ЕООД фактура с предмет доставка - машина за сортиране, миене и полиране и пакетиране на картофи, първоинстанционният съд е обосновал извода, че въпреки наличието на машината в патримониума на ревизираното дружество, липсват каквито и да било доказателства, че доставката е извършена именно от този доставчик.

скрито платено съдържание: 439 думи;