ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 март 2020 708 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли да е съпоставима неустойката към приходите от сделката, по която е уговорена?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 и Дружество 2 сключват договор, по който е уговорена неустойка за неизпълнение в размер на 10%. Дружество 1 реализира приходи по договора в рамките на няколко години. То плаща и неустойка през 2008 г. НАП ревизира Дружество 1 и увеличава финансовия му резултат за 2008 г., като начислява допълнително и корпоративен данък. За 2008 г. се признава само частта от платената неустойка, която е съпоставима на приходите, реализирани през същата година. С останалата част, до пълния размер на неустойката, данъчните увеличават финансовия резултат. Дружество 1 обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 51 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 77, ал. 1 ЗКПО

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора Емилия Маскръчка изслуша докладваното от съдията МАРУСЯ ДИМИТРОВА по адм. д. № 9674/2012

Производство по чл. 160 ДОПК и чл. 208 и сл. АПК.

Директорът на Дирекция "ОДОП" - Велико Търново моли да бъде отменено решение № 347/28.06.2012 г. по адм. д. № 369/2012 г. на Великотърновския административен съд в частта, с която е изменен РА № 04251100078/15.12.2011 г. на ТД на НАП-Велико Търново в частта за определен корпоративен данък за 2008 г. в размер 4177 лв. с лихви вместо 14 468,80 лв. със съответни лихви като неправилно. Поддържа, че са допуснати касационни основания необоснованост, нарушения на материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в касационната жалба. Моли жалбата против РА да бъде отхвърлена изцяло и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по жалбата "Хем" АД по съображения в писмена защита моли решението като правилно в обжалваната част да бъде оставено в сила.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба.

Върховният административен съд, І отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и изложените в нея отменителни основания по чл. 218 АПК, приема за установено следното:

Касационната жалба е допустима и подадена в срок, а разгледана по същество е неоснователна.

скрито платено съдържание: 570 думи;