ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 20 май 2020 998 уникалност: 91.8%

Правен Въпрос

Трудова злополука ли е увреждането, причинено от престъпление, което се е случило по обичайния път към работното място?

Фактическа Обстановка

На 14.08.2017 г., при връщане от работното си място към дома си, лице е нападнато от двама непознати, вследствие на което получава множество травми по главата. Травмите са потвърдени при медицински преглед и на лицето е издаден болничен лист за временна неработоспособност. Лицето декларира трудова злополука, която е обективирана от компетентните органи в протокол. По случая е образувано и досъдебно производство срещу неизвестен извършител (за престъпление по чл.198, ал.1 от НК). Работодателят оспорва характера на събитията, квалифицирани като трудова злополука, тъй като твърди, че действията по нападението представляват престъпление от общ характер.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 146 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шести ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СИБИЛА СИМЕОНОВА

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. Х. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба, подадена от "Кауфланд България ЕООД ЕНД КО" КД, с ЕИК 131129282, представлявано от управителите И. Ч. и М. П., чрез процесуалния представител - старши юрисконсулт Паола Класса, против Решение № 941/18.02.2019 г., постановено по адм. д. № 7345/2018 г. по описа на Административен съд София - град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Решение № 1040 - 21 - 289/15.06.2018 г., на директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - София град (ТП на НОИ - София град), с което е потвърдено Разпореждане № 21763/16.05.2018 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО и същото е осъдено да заплати на ТП на НОИ - София град съдебни разноски в размер на 100 лева. Касационният жалбоподател изтъква доводи, че съдебното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, представляващи касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Излагат се твърдения, че съдът неправилно е приел, че характерът на злополуката, която настъпила с В. М. след края на работния ден на обратния й път към дома, вследствие на извършено спрямо нея престъпление, е трудова. Поради това счита, че така описаната злополука с лицето, не попада в хипотезата на чл. 55, ал. 2 КСО. По подробни съображения в жалбата, касаторът моли съдебното решение да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отменен оспорения административен акт. Претендира присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - София град е депозирал писмено становище, чрез процесуален представител - юрисконсулт Д. П., с което оспорва касационната жалба и моли да се отхвърли като неоснователна.

Ответникът по касационната жалба - В. Й. М. се явява лично и оспорва основателността на подадената касационна жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че изводите на съда относно наличието на хипотезата на чл. 55, ал. 1 КСО са обосновани и правилни, поради което обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Върховният административен съд, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото и извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 АПК, намира следното:

Касационната жалба е допустима като подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес и в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК, срещу акт подлежащ на касационно оспорване. Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

С обжалваното решение Административен съд София - град е отхвърлил жалбата на "Кауфланд България ЕООД ЕНД КО" КД - гр. София, против Решение № 1040 - 21 - 289/15.06.2018 г., на директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - София град (ТП на НОИ - София град), с което е потвърдено Разпореждане № 21763/16.05.2018 г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 КСО. С него декларираната от В. Й. М. злополука е приета за трудова злополука по смисъла на чл. 55, ал. 2 КСО.

За да постанови решението в посочения смисъл, съдът е приел, че злополуката, която е настъпила с Митева извън работното време, се е случила по обичайния път при отиване до мястото, където тя живее от работното място, поради което е налице хипотезата на чл. 55, ал. 2, т. 1 КСО. Съдът е обсъдил поотделно и в съвкупност приетите за относими доказателства и е установил, че на дата 14.08.2017 г., след като напуснала работното си място - Филиал 1000, Младост 3, ул. "Филип Аврамов" в 21,30 часа и е тръгнала по обичайния си път към своя дом - гр. София, кв. "Малашевци", ул. "Нов градец" № 10, Митева е претърпяла злополука, изразяваща се в телесно увреждане, вследствие на нападение на две непознати лица. Съдът не е кредитирал доводите на дружеството жалбоподател за наличие на основанията по чл. 146 АПК и след преценката по чл. 168 АПК е извел правен извод за законосъобразност на обжалвания административен акт.

Настоящият касационен състав намира, че обжалваното съдебно решение е правилно. Същото е постановено при подробно и обосновано обсъждане на събраните доказателства и на доводите на страните, направените от съда фактически изводи са съответни на установените по делото обстоятелства, а правните изводи са изложени съобразно приложимия материален закон.

От фактическа страна по делото е установено, че на 14.08.2017 г., около 22, 20 часа, при връщане от работното си място към дома, в гр. София, кв. Малашевци, В. Й. М. е била нападната зад магазин "Билла" от две непознати лица, вследствие на което е получила травми, диагностицирани като "множество повърхностни травми на главата" с болничен лист за временна неработоспособност № Е20178900509. По делото е представена декларация за трудова злополука вх. № 204/01.03.2018 г. на ТП на НОИ - София град, от съдържанието на която се установява, че В. Й. М. е декларирала злополука, станала с нея на 14.08.2017 година. На основание декларацията съобразно изискването на чл. 59 КСО е открито досие № 21763. Компетентните длъжностни лица са извършили разследване на злополуката. Резултатите от тези действия са обективирани в Протокол № 32/25.04.2018 г. и Протокол за трудова злополука, Приложение към чл. 2, ал. 2 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

скрито платено съдържание: 1611 думи;