ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 7 юли 2020 761 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Следва ли да се запечата търговски обект, ако използваното в него фискално устройство не е изпращало дневни отчети до НАП по причина, независеща от търговеца?

Фактическа Обстановка

На 24.01.2019 г. НАП извършва проверка на търговски обект – хотел във Велинград. След проверката данъчните налагат принудителна административна мярка, с която обектът се запечатва. Чрез мярката се забранява достъпа до хотела за срок от 14 дни. Причината е нарушение на търговския обект, който е осъществявал работа с фискално устройство, без да има дистанционна връзка с НАП. Работата се е осъществявала в периода от 03.10.2018 г. до 24.01.2019 г. Дружеството има сключен договор за техническото обслужване на устройството. През периода са издавани фискални бонове и дневни финансови отчети. Книгата за дневните отчети е водена редовно. Отчетите не са предадени, тъй като липсва дистанционна връзка между устройството и НАП, дължаща се на техническа неизправност. Устройството не е блокирало, поради което търговецът не е разбрал и е нямало как да знае за неизправността. Търговецът обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 182 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

ТАНЯ КОМСАЛОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 186, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

Образувано е по касационната жалба на началника на отдел "Оперативни дейности" - Пловдив в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, подадена чрез пълномощника му юрк. Тафров, против решение № 3201/13.05.2019 г. на Административен съд - София-град /АССГ/, постановено по адм. д. № 3184/2019 г., с което е отменена негова заповед № ФК-70-0378828/05.02.2019 г. за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/.

С доводи за неправилност на решението, поради противоречие с материалния закон, съставляващо отменително касационно основание по чл. 209, т. 3, предложение първо АПК, касаторът претендира неговата отмяна и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата на "М и М-1 2016" ЕООД против оспорената заповед..

Ответникът по касационната жалба - "М и М-1 2016" ЕООД, ЕИК 203273718 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Банишора", ул. "Софроний Врачански" № 62, офис 8 - оспорва същата чрез пълномощника си адв. К. П. и заявява искане да бъде оставено в сила първоинстанционното решение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на касационната жалба.

Касационната жалба като подадена от надлежно легитимирана страна в срока по чл. 211, ал. 1 АПК срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е процесуално допустима, а разгледана по същество, неоснователна, поради следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред АССГ е била заповед № ФК-70-0378828/05.02.2019 г., издадена от началника на отдел "Оперативни дейности" - Пловдив в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която е наложена на "М и М-1 2016" ЕООД ПАМ запечатване на търговски обект - рецепция на хотел "България", находящ се в гр. Велинград, пл. "Македония" и забрана достъпа до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 3 вр. чл. 118, ал. 2 ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС вр. чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изразяващо се в това, че търговецът в качеството си на лице по чл. 3 от наредбата е допуснал работа с фискално устройство без изградена дистанционна връзка с НАП в периода 03.10.2019 г. - 24.01.2019 г. Според мотивите на заповедта нарушението е установено при извършена проверка в обекта на 24.01.2019 г.

скрито платено съдържание: 555 думи;