ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 20 май 2020 836 уникалност: 88.8%

Правен Въпрос

Кой извършва разследването за това дали една злополука е трудова?

Фактическа Обстановка

Лице работи като шофьор на товарен автомобил в кариера. На 31.07.2017 г., след като пристига на работа и бива инструктиран, съобщава на колегите си, че изпитва болки в областта на сърцето и че му е лошо. Лицето припада и пристигналият по-късно медицински екип констатира смъртта му. Осигурителят уведомява компетентните институции за смъртта на служителя си. Впоследствие НОИ издава задължителни предписания на работодателя да декларира трудовата злополука. Последният оспорва предписанията, като се позовава на това, че смъртта на лицето не е настъпила вследствие на трудова злополука, а поради влошеното му здравословно състояние. Това обстоятелство е констатирано от вътрешно назначена комисия, която е провела собствено разследване. Поради това работодателят счита, че не е длъжен да декларира трудова злополука и обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 197 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 55 и сл. КСО

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 1042/2018

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от М. Т. - изпълнителен директор и представляващ "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - Ямбол" АД срещу решение № 214 от 6.12.2017 г. на Административен съд Ямбол по адм. д. № 288/2017 г. С него се отхвърля жалба на представляващия дружеството против решение № 1040-28-45/15.08.2017 г. на директора на ТП на НОИ, с което се оставя без уважение възражение вх. № 1012-28-228/17.08.2017 г. на "Инертни материали Ямбол" АД против задължително предписание № ЗД-1-28-00303156/10.08.2017 г. на контролен орган - главен инспектор по осигуряването при ТП на НОИ Ямбол, с което на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 КСО и чл. 37, ал. 1 от Инструкцията за реда и начина за осъществяване на контролно ревизионна дейност от контролните органи на НОИ/ИРНОКРДКОНОИ/ е дадено задължително предписание на осигурителя "Инертни материали Ямбол" АД да се декларира злополука, настъпила с И. В. П. ЕГН **********.

Поддържат се доводи за неправилност на решението вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му. Ответникът, ТП на НОИ Ямбол взема становище в писмен вид за неоснователност на жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:

Производството пред административния съд е образувано по жалба на касатора срещу цитираното решение на директора на ТП на НОИ Ямбол. Съдът е разгледал по същество жалбата, която приел за неоснователна. Установено е от доказателствата по приложената преписка, че по силата на трудов договор лицето И. В. П. е заемал длъжността "Шофьор, товарен автомобил" в предприятие "Инертни материали-Ямбол" АД, обект кариера "Каменец" с. Каменец, община Стралджа. Установено е също така, че сутринта на 31.07.2017 г. около 7.20 часа Петров пристигнал на работното си място и след инструктаж се отправил заедно с колегите си към паркираните камиони които управлявали. При достигането до камиона си Петров се обляга на бронята, поставя ръка на сърцето си и споделя, че му е лошо при което се свлича на земята. След обаждане пристигналия медицински екип констатира смъртта му. Тези данни констатирала комисия за вътрешно разследване на осигурителя. След уведомяване на заинтересованите институции за смъртта му са дадени задължителни предписания от главен инспектор по осигуряването към при ТП на НОИ Ямбол към работодателя да декларира трудовата злополука. Те са потвърдени с оспореното решение, предмет на делото пред административния съд. След установеното от фактическа страна съдът е приел, че няма нарушения при постановяване на решението на директора на ТП на НОИ Ямбол. Приел, че приложими са разпоредбите на чл. 55 и сл. КСО, поради което е изведен правен извод за законосъобразност на решението и даденото предписани за деклариране на трудова злополука.

скрито платено съдържание: 583 думи;