ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 24 април 2020 777 уникалност: 93.5%

Правен Въпрос

Може ли фактическото надплащане на осигурителни суми да промени правния режим на осигуряване?

Фактическа Обстановка

Лице работи като адвокат. През 2008 г. подава декларация, с която се регистрира като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. В декларацията е посочено, че лицето ще бъде осигурявано за минималните осигурени социални рискове – инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. За осигуряването над минималния обем (за неработоспособност поради общо заболяване) лицето е извършило фактически плащания, но без да подава декларация за това. За периодите от 17.08.2017 г. до 18.09.2017 г. и от 19.09.2017 г. до 18.10.2017 г. лицето ползва отпуск за общо заболяване, за което му се издават болнични листове за временна неработоспособност. За предявените пред НОИ болнични листове, на лицето е отказано парично обезщетение. Отказът се дължи на това, че то е осигурено само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Лицето обжалва отказа на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 109 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 209, т. 3 АПК

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тринадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛКА ПАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Ц. Б. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 11637/2018

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В. С. Л. от град София срещу решение № 4781 от 13.07.2018 г., постановено по адм. д. № 13940/2017 г. по описа на Административен съд София-град, с което е отхвърлено оспорването му срещу решение № 1040-21-524/30.11.2017 г. на директора на ТП на НОИ - София-град, с което са оставени без уважение подадените от него жалби срещу разпореждане № О-21-999-00-0000454077/04.10.20117 г. и разпореждане № О-21-999-00-0000454085/04.10.2017 г., и двете издадени от ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ - София-град.

В касационната жалба са наведени оплаквания за неправилност на съдебното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.

Ответникът - директорът на ТП на НОИ София - град, представляван от процесуалния му представител юрисконсулт Д. В. с писмена защита и в съдебно заседание, излага съображения за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение, че оспореното решение е правилно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Административен съд София-град е образувано по жалба на В. С. Л. срещу решение № 1040-21-524/30.11.2017 г. на директора на ТП на НОИ - София-град, с което са оставени без уважение подадените от него жалби срещу разпореждане № О-21-999-00-0000454077/04.10.20117 г. и разпореждане № О-21-999-00-0000454085/04.10.2017 г., и двете издадени от ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ - София-град, с които е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болнични листове за периода от 17.08.2017 г. до 18.09.2017 г. и от 19.09.2017 до 18.10.2017 година. Съдът е приел, административният акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при липсата на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и при правилно приложение на материалния закон и неговата цел, поради което е отхвърлил жалбата като неоснователна. В подкрепа на този си извод е изложил мотиви, че с оглед липсата на подадена декларация от страна на жалбоподателя за осигурителен риск "общо заболяване и майчинство" преди настъпването на събитието, Лазаров не следва да се счита осигурен за този риск и с решението си директорът на ТП на НОИ - София-град законосъобразно е отказал отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност на Лазаров.

скрито платено съдържание: 750 думи;