ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 20 май 2020 955 уникалност: 94.4%

Правен Въпрос

Счита ли се за нарушение на определения с болничен лист режим, ако по време на домашно лечение осигуреният се снабди с карта за санаторно-курортно лечение?

Фактическа Обстановка

Лице подава заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист. РУ „Социално осигуряване“ с разпореждане задължава лицето да възстанови сумите, тъй като е възникнало обстоятелство, при което не се изплаща парично обезщетение. По-конкретно – лицето се е сдобило с карта за санаториални услуги, което представлява нарушение на режима, определен от здравните органи. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 101 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

АТАНАСКА ДИШЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ

при секретар и с участието на прокурора Л. С. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Кърджали против решение № 86/13.08.2010 г. по адм. д. № 121/2010 г. на Административен съд - Кърджали. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.

Ответницата по жалбата, Хабибе Ибрахим Сюлейман, от с. Шопци, област Кърджали счита същата за неоснователна.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Касационната жалба е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон е неоснователна.

С решение № 86/13.08.2010 г. по адм. д. № 121/2010 г. Административен съд - Кърджали е отменил решение № КПК - 7/23.06.2010 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Кърджали и потвърденото с него разпореждане № 350/03.05.2010 г. на началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при ТП на НОИ, с които Хабибе Ибрахим Сюлейман, от с. Шопци, област Кърджали е задължена да възстанови сумата по ревизионен акт за начет в размер на 293,56 лева, от които 134,97 лева главница - неоснователно изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване по болнични листове за периода 10.03.2005 г. - 29.04.2005 г. и 158,59 лева лихви.

скрито платено съдържание: 354 думи;