ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 24 април 2020 842 уникалност: 89.3%

Правен Въпрос

Пречка ли са публични задължения на осигурителя за осигурителни вноски, за изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурено лице?

Фактическа Обстановка

Служител инициира производство по изплащане на парично обезщетение за неработоспособност по болничен лист. Той е в трудови правоотношения с Дружество, базирано в гр. Видин. Болничният лист е издаден поради общо заболяване, за времето от 16.04.2018 г. до 29.04.2018 г. Осигурителят е декларирал данни за осигуряването на служителя за период от януари 2016 г. до май 2018 г. От НОИ се установява, че за периода от януари 2016 г. до декември 2018 г. Дружеството начислява осигурителни вноски за наетите служители, но сумите не са внесени. Впоследствие се образува проверка на Дружеството – осигурител. В хода на контролното производство се установяват изискуеми публични вземания в размер на близо половин милион лева. Поради това НОИ, с разпореждане, спира производството по изплащане на болничен, докато случаят се разглежда от приходните органи. Служителят обжалва акта на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 130 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 40 КСО

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тридесети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СИБИЛА СИМЕОНОВА

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора Х. А. изслуша докладваното от съдията ЮЛИЯ ТОДОРОВА по адм. д. № 13216/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от ръководителя на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Видин (ТП на НОИ - Видин) чрез юрисконсулт С. М., срещу Решение № 90/27.09.2018 г. постановено по адм. д. № 175/2018 г. по описа на Административен съд Видин, поправено с Решение № 60/09.05.2019 г., постановено по адм. д. № 175/2018 г. по описа на съда, с което е отменено Решение № 1040 - 05 - 22/21.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Видин и потвърденото с него Разпореждане № Д - 05 - 000 - 00 - 01223143/11.05.2018 г. на ръководителя по изплащането на обезщетения и помощи при ТП на НОИ - Видин, с което е спряно образуваното производство за изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 1240324, серия Е 2018 на Л. М. Т.. В касационната жалба се излагат съображения за неправилност на съдебното решение, поради нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 209, т. 3, предл. първо АПК и се иска неговата отмяна. Претендират се разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - Л. М. Т., не се явява и не се представлява по делото. Изразява писмено становище за неоснователност на жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава аргументирано становище за основателност на касационното оспорване и за неправилност на съдебното решение.

Върховният административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

При проверка на решението по реда на чл. 218 от АПК, настоящият съдебен състав счита, че е валидно и допустимо. Касационната жалба е неоснователна, по следните съображения:

Предмет на обжалване пред Административен съд Видин е Решение № 1040 - 05 - 22/21.06.2018 г., издадено от директора на ТП на НОИ - Видин на основание чл. 117, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), с което е потвърдено Разпореждане № Д - 05 - 000 - 00 - 01223143/11.05.2018 г. на ръководителя по изплащането на обезщетения и помощи при ТП на НОИ - Видин, за спиране производството по изплащане на парично обезщетение на Л. М. Т. по болничен лист № 1240324, серия Е 2018. За да достигне до този резултат, съдът е извършил съдебен контрол на акта по чл. 168, ал. 1 АПК и на основанията по чл. 146 АПК, като правилно е установил относимите за спора факти и е изложил аргументи за неговата незаконосъобразност. По делото е прието, че ответникът по касационната жалба Л. М. Т. е бил в трудовоправни отношения с "Марина Интернешанъл" ЕООД, гр. Видин. На лицето е бил издаден болничен лист за временна неработоспособност поради общо заболяване, за времето от 16.04.2018 г. до 29.04.2018 година. Болничният лист е депозиран в ТП на НОИ - Видин за плащане от работодателя с вх. № Р14 - 05 - 000 - 00 - 0003736041/03.05.2018 година. Дружеството е декларирало данни за осигуряване на работника за периода от месец януари 2018 г. до месец май вкл. на 2018 година. Установява се от административния съд, че за периода от месец януари 2016 г. до месец декември 2018 г. "Марина Интернешанъл" ЕООД е начислявало осигурителни вноски на работещите в предприятието му, но сумите (17 160,65 лева) не са били внасяни в бюджета на ДОО.

скрито платено съдържание: 873 думи;