ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

актуално 24 април 2020 969 уникалност: 98.8%

Правен Въпрос

Може ли да се докаже трудова злополука, ако смъртта е настъпила вследствие на инфаркт?

Фактическа Обстановка

Физическо лице пътува към работа с личния си автомобил сутринта на 27.12.2011 г. Лицето минава по обичайния си път, когато се сблъсква с автобус и загива на място. НОИ провежда разследване по случая. Експертно решение на ТЕЛК приема, че причината за смъртта на работника е получената при произшествието тежка съчетана травма на гръдния кош и лицето. ТЕЛК приема, че има причинно-следствена връзка между пътния инцидент и смъртта, затова НОИ обявява злополуката за трудова. Решението е обжалвано и е разпоредено експертно решение от НЕЛК. При повторна аутопсия на лицето е открито, че причината за смъртта се дължи на инфаркт на миокарда. Решението допълва, че травмите на гръдния кош и лицето, получени вследствие на катастрофата, са настъпили след инфаркта, за който се смята, че се е развил часове преди инцидента. НЕЛК стига до заключението, че злополуката се е случила заради влошеното здравословно състояние на лицето и не може да бъде определена като трудова. Наследниците на починалото лице обжалват акта на НЕЛК.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 136 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЕТА МИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № ***/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по касационна жалба на С. Ц. С., В. З. Л. и Р. З. Н. от гр. София, чрез упълномощените адвокати Ц. П. и Б. М., против решение № 7837/09.12.2016 г., постановено по адм. д. № 5521/2016 г. на Административен съд София-град, с което е отхвърлена жалбата им, срещу експертно решение № 0052 от заседание № 020 от 09.02.2015 г. на НЕЛК втори специализиран състав по сърдечно-съдови болести. Твърди се, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, представляващо касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК. По подробни съображения, изложени в жалбата, се иска решението да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което да бъде отменен оспорения административен акт. Претендира се присъждане на направените разноски.

Ответникът по касационната жалба - Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК) - не изразява становище.

Ответникът - Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - София - чрез юрисконсулт Г. Н., с писмено становище оспорва касационната жалба. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът - Столично управление "Социално осигуряване" - не ангажира становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, като взе предвид наведените доводи в жалбата и доказателствата по делото и извърши служебна проверка на основанията по чл. 218, ал. 2 АПК, намира следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която първоинстанционното решение е неблагоприятно.

С обжалваното решение на Административен съд София - град е отхвърлена жалбата на С. Ц. С., В. З. Л. и Р. З. Н. от гр. София - наследници на освидетелстваното починало лице, срещу експертно решение № 0052 от заседание № 020 от 09.02.2015 г. на НЕЛК, втори специализиран състав по сърдечно-съдови болести и жалбоподателите са осъдени да заплатят на Областно пътно управление София сумата от 625,00 лева деловодни разноски. С процесното ЕР на НЕЛК се отменя ЕР на ТЕЛК № 0580 от 05.03.2013 г. - общи заболявания към УМБАЛ Света Анна София. ТЕЛК приема причинна връзка трудова злополука, а НЕЛК не приема причинна връзка - трудова злополука относно смъртта на З. Р. С. в станалото на 27.12.2011 г. пътно-транспортно произшествие (ПТП).

За да постанови това решение, съдът е приел, че при наличието на протокол от аутопсия правилно НЕЛК го е съобразил и е отменил ЕР на ТЕЛК, с което е била призната причинна връзка. Посочил е, че мотивите на ЕР на НЕЛК са съобразени с отразеното в протокола от аутопсията, според който травматичните увреждания на лицето са получени едномоментно, но след настъпването на сърдечния инцидент и причината за смъртта се дължи на пресния миокарден инфаркт на предната и страничната стена на лявата камера, довел до развитието на остра сърдечно-съдова недостатъчност.

Така постановеното решение е правилно. Първоинстанционният съд е обсъдил събраните по делото доказателства и доводите на страните, въз основа на което е извел правилни изводи относно приложението на материалния закон.

От фактическа страна по делото е безспорно установено, че около 06:25 ч. на 27.12.2011 г. З. С., отивайки на работа от основното си място на живеене по обичайния път с личния си автомобил, е участвал в ПТП с автобус и е починал на място. Административното производство по декларация № 85/27.01.2012 г. за разследване на злополуката от Областно пътно управление София (работодател на починалия) е възобновено с решение № РО-653 от 01.10.2012 г. на директора на Столично управление "Социално осигуряване на основание чл. 99, ал. 2 АПК, поради откриване на нови обстоятелства и нови писмени доказателства. В рамките на това административно производство инспектор по осигуряването и директор на дирекция "Краткосрочни плащания и контрол" към НОИ е поискал от ТЕЛК произнасяне за причинната връзка, за да бъде класифицирана злополуката и да се издаде разпореждане съгласно чл. 60 КСО. В резултат са издадени решенията на ТЕЛК и НЕЛК с различно съдържание като жалбата срещу НЕЛК е разгледана по същество. Установените травматични увреждания са в резултат на действието на твърди тъпи предмети със значителна кинетична енергия, като същите са едномоментно получени след настъпване на сърдечния инцидент. В приложеното решение на ТЕЛК относно причината за смъртта е прието "Приема - причинна връзка - трудова злополука". В обжалваното решение на НЕЛК е отменено решението на ТЕЛК и се отрича причинната връзка, като се приема, че причината за смъртта е здравословното състояние на починалия, довело до ПТП, а травмите от него, настъпили след сърдечната недостатъчност, не са в причинна връзка със смъртта.

Съгласно медицинската документация по делото и представената съдебно-медицинска експертиза на труп № 1017/2011 г. от 28.12.2011 г., причината за смъртта на З. С. се дължи на пресния миокарден инфаркт на предната и странична стена на лявата камера, довел до развитието на остра сърдечно-съдова недостатъчност. В експертизата е посочено, че установените травматични увреждания са в резултат на действието на твърди тъпи предмети със значителна кинетична енергия, могат да се получат при ПТП, но същите са едномоментно получени след настъпването на сърдечния инцидент.

скрито платено съдържание: 1886 думи;