ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 10 април 2020 1057 уникалност: 90.3%

Правен Въпрос

Трудова злополука ли е смърт, настъпила вследствие на инфаркт по време на работа?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е наето на трудов договор като „Резач на горски дървен материал“. На 03.08.2015 г., докато изпълнява служебните си задължения, лицето отрязва предварително определено дърво, върху което обаче има гнездо на стършели. Лицето е било ужилено от стършелите и въпреки оказаната му медицинска помощ е починало. След извършена аутопсия е установено, че причината за смъртта е остър инфаркт на миокарда. НЕЛК извършва проверка и стига до заключението, че ужилването е предизвикало тежка алергична реакция, която значително е допринесла за инфаркта и смъртта на лицето. НЕЛК потвърждава, че в случая става въпрос за трудова злополука. Работодателят обжалва тази констатация.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 171 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар Р. Т. и с участието на прокурора Л. К. изслуша докладваното от съдията ТОДОР ТОДОРОВ по адм. д. № *****/****

Производство по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на А. Акъ, А. Р. и Е. Идает, всички със съдебен адрес гр. [населено място], област [област] против решение № 1486/16.08.2017 г. по адм. д. № 595/2016 г. на Административен съд - Варна. Поддържат се оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон във връзка с прилагането на чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), чл. 73, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) (отм.), съществени нарушения на съдопроизводствени правила и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК.

Ответникът по касационната жалба - "Еси - Лес" ЕООД, с. Рояк, област Варна изразява становище за неоснователност на същата и претендира разноски за касационната инстанция.

Ответниците по касационната жалба - Националната експертна лекарска комисия; ТП на НОИ - Варна; РД "Социално подпомагане" - Варна; Агенция за хората с увреждания и РЗОК - Варна не изразяват становища.

Прокурорът от Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение намира касационната жалба за подадена от надлежни страни по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество на основанията посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК е неоснователна.

С решение № 1486/16.08.2017 г. по адм. д. № 595/2016 г. Административен съд - Варна е отменил по жалба на "Еси - Лес" ЕООД, с. Рояк, община Дългопол, обл. Варна експертно решение (ЕР) № 0018 от заседание № 004 от 08.01.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК) - МЗ, първи специализиран състав по сърдечно-съдови заболявания, с което е потвърдено ЕР № 2814, от заседание № 133/08.10.2015 г. на ТЕЛК - общи болести, II състав при МБАЛ "Света Анна" гр. Варна. Присъдил е разноски. Административният съд е приел, че оспореният акт е издаден в противоречие с материалноправни разпоредби - основание за отмяната му по чл. 146, т. 4 АПК.

Решението е правилно.

По делото е установено, че пострадалият В. Аккъ е бил в трудови правоотношения с "Еси - Лес" ЕООД на длъжност "резач на горски дървен материал". На 03.08.2015 г. при изпълнение на служебните си задължения в землището на с. Славейково, област Варна, при отсичане на маркирано дърво, на което е имало гнездо на стършели, е бил ужилен на две места (по дясната ушна мида и в средната част на дясната слабинна гънка). Оказана му е била медицинска помощ в най-близкия здравен пункт в с. Храброво, но изходът е бил летален.

скрито платено съдържание: 991 думи;