ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 17 май 2022 479 уникалност: 97.2%

Правен Въпрос

Следва ли да се откаже право на приспадане на данъчен кредит на получател, ако във връзка с извършените доставки се констатира нередовна отчетност при доставчика?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 се занимава с изграждане и продажба на апартаменти. За целта използва услугите на посредник (Дружество 2), който съдейства за продажбата на имотите съгласно сключен договор. В периода август 2014 г. – януари 2016 г., на база подписани протоколи за посредничество при продажба на конкретни апартаменти, посредникът издава фактури за дължимите му комисионни с начислен ДДС. Дружество 1 (получателят) осчетоводява доставките като облагаеми и упражнява правото си да приспадне данъчен кредит във връзка с тях. НАП извършва ревизия на Дружество 1 и проверка на доставчика (Дружество 2) и на база събраните доказателства приема, че осъществяването на посредническите услуги не е редовно документирано и отчитано в счетоводството на доставчика. Поради това данъчните отричат действителното извършване на доставки и отказват право на данъчен кредит на получателя.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 116 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

РЕШЕНИЕ № **** ОТ **.**.**** Г. ПО АДМ. Д. № ****/**** Г., VІІІ ОТД. НА ВАС

Чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

РОСИЦА ДРАГАНОВА

КРАСИМИРА ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора В. Г. изслуша докладваното от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по касационна жалба на "Астория Елените" ООД, чрез процесуален представител, срещу решение № 2491 от 21.12.2018 г. на Административен съд - Варна, постановено по адм. д. № 764/2017 г., в частта с която е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт (РА) № Р-03000316002188-091-001/13.12.2016 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с решение № 18 от 01.03.2017 г. на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" (ОДОП) Варна при ЦУ на НАП.

В жалбата се твърди, че съдебното решение е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на приложимия материален закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Като допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, касаторът сочи, че съдът е извършил непълна и неправилна преценка на доказателствата. Като нарушение на материалния закон и необоснованост на решението посочва, че съдът не е съобразил установеното от заключението на приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза. Акцентира, върху обстоятелството, че по делото е представена осъществена с купувачите по предварителните договори кореспонденция от посредниците, която обективира извършените фактически действия по осъщественото посредничество при сключването им. Счита, че като получател по доставките е изпълнил всички задължения, произтичащи от закона във връзка с начисляването, отразяването и въобще администрирането на ДДС, това е сторено и от неговия доставчик и от предходните доставчици, поради което отказът да бъдат приложени в полза на касатора разпоредбите на ЗДДС относно упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит е незаконосъобразен. Излага съображения и за неправилност на решението в частта за разноските, поради неправилно приложение на чл. 161, ал. 3 ДОПК. Иска се отмяна на първоинстанционното решение и отмяна на издадения на дружеството ревизионен акт в оспорената част. Претендира присъждане на направените разноски в две съдебни инстанции.

Ответникът - директорът на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Варна, чрез процесуалния си представител, в представено писмено становище оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховна административна прокуратура излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, състав на Осмо отделение, като се запозна със събраните по делото доказателства, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 211 АПК, от надлежна страна, участник в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество касационната жалба е основателна.

С процесния РА, в оспорената му част, на дружеството са определени задължения по ЗДДС в размер на 48 527,67 лв. - главница и съответните лихви за просрочие, в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди м.08, м.09, м.10, и м.11 на 2014 г., м.01, м.02, м.03, м. 05, м.06, м. 09, м.10, м.11 и м.12 на 2015 г., и м.01.2016 г. по фактури, издадени от доставчика "От Застройщика" ЕООД.

Констатирано е, че ревизираният субект извършва дейност по изграждане и продажба на апартаменти, находящи се в гр. Свети Влас, Община Несебър. Установено е, че повечето апартаменти са продадени, като в сграда А - Вила Астория 5 остават непродадени 26 броя, в сграда Б - Вила Астория 6 остават непродадени 31 бр. апартаменти. Дружеството е упражнило право на данъчен кредит в общ размер на 60 326,08 лв. по фактури, подробно описани в табличен вид на л. 26 - 28 от РД, издадени в периода м.08.2014 г. - м.01.2016 г. от доставчик "От Застройщика" ЕООД. При извършената насрещна проверка на доставчика е установено, че фактурите са с предмет комисионни за продажба на апартаменти, отразени са в дневниците за продажби и СД за ДДС на доставчика, платени са по банков път, осчетоводени са по сметка 411 "Клиенти" и 703 "Приходи от продажба на услуги". Представени са два договора за изключително представителство за продажба на недвижими имоти от 01.07.2014 г. и от 09.10.2014 г., съгласно които ревизираното дружество възлага на "От застройщика" ЕООД като изпълнител да посредничи при продажбата на недвижими имоти - апартаменти и студия, собственост на възложителя, които предстои да бъдат изградени. Изпълнителят се задължава да представи имотите на потенциални купувачи и да осигури организационното обслужване на сделките, да оцени имотите с оглед точните им характеристики, да обяви имотите за продажба, да организира рекламна кампания за предлаганите имоти, да информира възложителя за текущото състояние на продажбите при запитване от негова страна, след получаване на депозит или след подписване на предварителен договор да консултира възложителя относно необходимите документи за финализиране на сделката. Уговорена е комисионна в размер на 16,4% от продажната цена по предварителния договор за покупко-продажба, като според спецификата е предвидена възможност за уговаряне на различно комисионно възнаграждение. Доставчикът е ползвал подизпълнители "Дрийм Хоум" ЕООД, "Дрийм Хоум Проджект" ЕООД и "Сън Риъл" ЕООД. Представени са фактури, издадени от тези дружества, с приемо-предавателни протоколи. Разплащането отново е по банков път. Органите по приходите не са кредитирали представените доказателства с мотив, че не могат да бъдат обвързани с продажбите на конкретни апартаменти.

скрито платено съдържание: 1428 думи;