ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

актуално 12 март 2020 678 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Към кой момент трябва да се отчетат разходите за консултантски услуги?

Фактическа Обстановка

Дружество се занимава с търговия на финансови инструменти. Част от направените разходи за консултантски услуги Дружеството отнася за друг период. С ревизионен акт, НАП увеличава финансовия резултат на Дружеството. Аргументът на данъчните е, че разходите трябва да бъдат отнесени в периода, в който се черпят изгодите (приходите) от тях. Дружеството обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 119 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Чл. 77 ЗКПО

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на трети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора И. С. изслуша докладваното от съдията БИСЕР ЦВЕТКОВ по адм. д. № 14929/2018

Производството е по гл. ХІІ от АПК във вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София срещу решение № 5774/12.10.2018 г. на Административен съд София-град /АССГ/ по адм. д. № 5250 по описа за 2018 г. в частта, с която е изменен и отменен ревизионен акт № Р-22002217001613-091-001/15.01.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП София. Конкретни са оплакванията за неправилност на съдебния акт заради противоречие с материалния закон при разрешаване на спора за определените допълнителни задължения за корпоративен данък за 2011 г. до 2014 г. и размера на данъчната загуба за 2015 г. в привръзка с извършена с РА корекция на счетоводни грешки при текущо отчитане на разходи за консултантски услуги. Според касатора не са налице предпоставките за отчитане на разходи във връзка с консултантски услуги в ревизираните периоди. Ревокира тезата си от постановения от юрисдикционния акт при оспорването на РА по административен ред за дължимо отнасяне на разходите към себестойността на придобития финансов актив, а при липса на придобити финансови активи разходите да бъдат отразени в периоди, в който предприятието черпи изгода от консултантските услуги. Като неправилни определя и изводите на съда за неправомерно коригиране на декларирания от ревизираното лице счетоводен финансов резултат със сумата на получени от "МНИ" ООД дивиденти, тъй като с РА такава корекция не е правена. Иска отмяна на решението в обжалваната част и отхвърляне на жалбата срещу съответната част от РА. Претендира деловодни разноски.

Ответникът по касация "Би файненс" ЕООД, в писмен отговор, изразява становище за неоснователност на жалбата. Иска присъждане на разноските по производството.

Заключението на прокурора от Върховна административна прокуратура е за неоснователност на жалбата.

Като обсъди доводите на страните и в обхвата на проверката по чл. 218 от АПК, настоящият съставна Върховния административен съд прие за установено следното:

С оспорения пред АССГ ревизионен акт са установени в тежест на "Би файненс" ЕООД задължения за корпоративен данък за 2011 - 2014 г. в общ размер 115 951.81 лева и лихва за забава в размер 45 610.03 лева, а за 2015 г. е определен ДФР данъчна загуба в размер 562.64 лева. Източник на задължението за корпоративен данък и основанието за редукция на ДФР за 2015 г. е основана на разпоредбите на чл. 77, ал. 1 ЗКПО във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 4 ЗСч (отм.) корекция на декларираните СФР с отчетени по сметка 602 "Разходи за консултантски услуги" разходи в размери съответно 255 900.59 лева, 614 130.62 лева, 156 466.40 лева, 719 745.46 лева и 43 048.26 лева. Отчетените разходи са за получени услуги по договори от 03.08.2009 г. с "JAANIHANSO" OU и от 15.08.2009 г. с "BLAURET" OU. Според органите по приходите услугите са предоставени от естонските дружества, но отчитането на разходите е в нарушение на счетоводния принцип за съпоставимост на приходите и разходите, тъй като срещу разходите не са отчетени приходи. Определянето с РА на ДФР е при пренасяне в данъчен период 2011 г. на данъчна загуба в размер 103 082.93 лева от 2009 и 2010 г. и дисквалифицирането на основание чл. 27, ал. 2 ЗКПО на данъчните постоянни разлики по чл. 27, ал. 1, т. 1 ЗКПО във връзка с приходите в резултат на разпределение на дивиденти от "Фонд недвижими имоти България" АДСИД през 2011, 2012 и 2013 г. Не е поправено преобразуването с данъчната постоянна разлика по чл. 27, ал. 1, т. 1 ЗКПО от прихода от дялово участие в "МНИ" ООД. За отчетната 2015 г. СФР е преобразуван на основание чл. 26, т. 6 ЗКПО в посока увеличение и със сумата 31.05 лева - разходи за начислени лихви за просрочено публично вземане.

скрито платено съдържание: 846 думи;