ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

чака актуализация 20 май 2020 1565 уникалност: 88.1%

Правен Въпрос

Може ли НОИ да спира производството по изплащане на обезщетение на основание, което е извън посочените в закона?

Фактическа Обстановка

Осигурено лице подава заявление за изплащане на обезщетение по болничен лист на 16.04.2018 г. С разпореждане на НОИ от 17.04.2018 г. се спира производството за изплащане на парично обезщетение на лицето. В същия акт от НОИ не посочват някое от изброените в закона основания, а че случаят е предаден за проверка на контролните органи на НАП. Това производство е инициирано, тъй като са налице съмнения, че дружеството – осигурител на лицето не е извършвало стопанска дейност, а оттам – че и самото осигурено лице не е извършвало трудова дейност. Лицето обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 129 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шести март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СИБИЛА СИМЕОНОВА

при секретар и с участието на прокурора Г. К. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № *****/****

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по касационна жалба на пълномощника на Директора на Териториалното поделение на НОИ гр. Видин против решение № 72 от 2.07.2018 г. по адм. д. № 140/2018 г. по описа на Административен съд - Видин. Изложените съображения за пороци на съдебното решение се свеждат до неправилно прилагане на материалния закон, основание за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на оспорените административни актове, както и присъждане на разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

О. М. Л. М. от гр. Видин, в отговор от 4.09.2018 г. и в съдебно заседание, оспорва касационната жалба и моли решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за правилност на обжалваното съдебно решение.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от надлежна страна.

След като я разгледа по същество, Върховният административен съд установи следното:

Предмет на оспорване в производството пред Административен съд - Видин е решение № 1040-05-14 от 18.05.2018 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ гр. Видин и потвърденото с него разпореждане № Д-05-000-00-01218511 от 17.04.2018 г., издадено от длъжностното лице, изпълняващо функциите на ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр. Видин. С цитираното разпореждане, на основание чл. 40, ал. 4 от КСО, е спряно административното производство за изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 6526492, серия Е2017, издаден на М. Л. М., считано от 16.04.2018 г.

Разпоредбата на чл. 40, ал. 4 КСО, в редакцията й изм. обн. ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., която оправомощава длъжностното лице по ал. 3 да издаде разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, визира различни хипотези, изчерпателно изброени в т. 1, 2 и 3. Правилен е извода на първоинстанционния съд, че в разпореждане № Д-05-000-00-01218511 от 17.04.2018 г. не е посочено конкретно правно основание. Фактическото основание, което е в смисъл, че случаят е предаден за проверка на контролните органи на ТД на НАП-В. Търново, офис Видин, не установява, че са налице доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.

скрито платено съдържание: 723 думи;