ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 7 юли 2020 827 уникалност: 86.9%

Правен Въпрос

Може ли да има солидарна отговорност между задължени за начет лица по ревизионен акт на НОИ?

Фактическа Обстановка

Срещу трима членове от състава на ТЕЛК е издадено разпореждане за заплащане на причинени на ДОО щети. Разпореждането се основава на частичен ревизионен акт, от който са установени и реализираните от лицата вреди. В него е прието, че законовата уредба не разграничава лицата при реализиране на отговорността за причинени на ДОО щети, поради което следва членовете от състава на ТЕЛК да дължат възстановяване на тези щети в условията на солидарна отговорност. Решението, с което се твърди, че Комисията е причинила вреди, е взето от пет члена, като имуществената отговорност е насочена само към трима от тях. Задължените по начета лица оспорват въпроса дали контролният орган може да търси цялата сума само от част от членовете на ТЕЛК.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 78 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ТОДОР ТОДОРОВ

ЮЛИЯ ТОДОРОВА

при секретар и с участието на прокурора М. Т. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от И. Г. Д., Р. В. В.-Г., П. С. Т.-С., всички чрез адвокат К. Д. от АК Русе против решение № 11 от 9.03.2018 г. на Административен съд Русе по адм. д. № 456/2017 г. в отхвърлителната част на жалбата им срещу решение № КРД 10-40-17-31 от 1.11.2017 г. на директора на ТП на НОИ Русе, с което се потвърждава разпореждане РО-5-17-00322479 от 6.10.2017 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Русе за заплащане на 1080.25 лв. главница и 124.46 лева лихви.

Поддържат доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост, нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК поради което се иска отмяната му

Ответникът, директорът на ТП на НОИ Русе не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за основателна по следните съображения:

С цитираното разпореждане е постановено на основание чл. 110, ал. 3 КСО да се внесат от касаторите сумите по ревизионен акт за начет № РМ-5-17-00317534/26.09.2017 г. Видно от анализа към частичен ревизионен акт РМ -5-17-00317534/26.09.2017 г. е прието, че законовата уредба не разграничава лицата при реализиране на отговорността за щети, причинени на ДОО, поради което лицата от състава на ТЕЛК на това законово основание дължат поправяне на тези щети в условията на солидарна отговорност, което означава, че цялата сума може да се търси от лицата заедно или едно от тях.

скрито платено съдържание: 622 думи;