ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 20 май 2020 777 уникалност: 82.4%

Правен Въпрос

Може ли да се прави прихващане за недължимо получени суми срещу лична пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Фактическа Обстановка

Лице е обявено за починало на 15.12.2010 г., със смъртен акт от 29.07.2016 г. С разпореждане на НОИ от 13.09.2016 г. е наредено прекратяване на личната пенсия на лицето за осигурителен стаж и възраст, тъй като то е починало на посочената дата. Съпругата му е получавала неговите пенсии, в размер на 3 227,64 лв., за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. НОИ задължава жената да възстанови неправомерно изплатените суми, като за тази цел прави прихващане на вземането с нейно вземане от ДОО за личната ѝ пенсия за осигурителен стаж и възраст, чрез ежемесечни удръжки от около 40,90 лв. Жената обжалва разпореждането на НОИ.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 172 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

КСО

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБОМИР ГАЙДОВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар и с участието на прокурора М. Б. изслуша докладваното от съдията ЛЮБОМИР ГАЙДОВ по адм. д. № 3542/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на ТП на НОИ Варна срещу решение № 134 от 30.01.2018 г. по адм. д. № 467/2017 г. по описа на Административен съд Варна, с което по жалба на Д. С. Г. е било отменено решение № 2153-03-1/11.01.2017 г. на директора на ТП на НОИ Варна. Вместо него е постановено изменение на разпореждане № 16/10.11.2016 г. на длъжностното лице при ТП на НОИ Варна за прихващане на вземане на Държавното обществено осигуряване / ДОО/ по разпореждане № РС-04-03-00179481/29.09.2016 г. от личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Д. Г. като дължимият размер на ежемесечните удръжки се намалява от 40,90 лева на 35,06 лева.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на решението. Моли да бъде отменено съдебното решение и вместо него да се постанови отмяната на оспорения административен акт.

Ответникът - Д. С. Г., редовно призована, не се явява, не се представлява в съдебно заседание. В писмен отговор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Първоинстанционното решение е валидно и допустимо, а разгледано по същество, правилно, постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно тълкуване и прилагане на материалния закон и процесуалните правила. Съдът е приел неприложимост на чл. 213, ал. 1, т. 5 от ДОПК, по силата на изключващата норма на чл. 163, ал. 1 от КСО и съществуващото специално правило на чл. 114а, ал. 3 от КСО. Правилно първоинстанционният съд е определил размерът на удържаната сума, съобразно тази разпоредба.

Според приложено към делото разпореждане № 3801011088/13.09.2016 г. на ръководител на "ПО" при ТП на НОИ гр. Варна на основание чл. 96, ал. 1, т. 1 от КСО е постановено прекратяване от 31.12.2010 г. на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т. Й. Г., тъй като е починал на 15.12.2010 г. съгласно акт за смърт № 175/29.07.2016 г. С разпореждане № РС-4-03-179481/29.09.2016 г. на началник отдел към ТП на НОИ гр. Варна на основание чл. 114, ал. 4 от КСО е разпоредено Д. С. Г. да възстанови неоснователно получена сума от 3227.64 лв. и лихва от 2237.66 лв., представляваща изплащана на нея пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т. Й. Г. за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. Разпореждането е потвърдено с решение № 2153-03-86/08.11.2016 г. на директора на ТП на НОИ Варна, влязло в сила на 11.07.2017 г., като потвърдено с решение по адм. д. № 4367/2017 г. на ВАС.

скрито платено съдържание: 683 думи;