Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 1 ноември 2022 4145 уникалност: 92.5%

Фактическа обстановка

Предприятие иска да назначи на работа лице на 17 години. Трудовият договор ще бъде сключен за 6-часов работен ден, 5 дни в седмицата – от понеделник до петък.

Въпроси

Каква е процедурата за назначаване на лице под 18-годишна възраст?

Становище

Детският труд в България е забранен. Изключениe правят лицата между 15 и 16 години, както и непълнолетните лица над 16-годишна възраст, като за тях е въведен специален ред за назначаването им на трудов договор и са предвидени съответни санкции при неспазването му.

Кодексът на труда регламентира минималната възраст, на която едно лице може да постъпи на работа – и това е 16 години. Има и едно изключение – лица между 15 и 16-годишна възраст могат да извършват работа, ако е тя е лека и не представлява опасност за тяхното здраве.

Процедурата, която трябва да се изпълни преди да бъде сключен трудов договор с непълнолетно лице, включва няколко стъпки:

1. Работодателят трябва да подаде „Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица“ в съответната Дирекция „Инспекция по труда“, на територията на която се намира работното място. Искането може да се подаде както на хартиен носител, така и по електронен път чрез електронен подпис. Към него се прилагат следните документи:

  • Подробно описание на работата, която непълнолетното лице ще извършва (длъжностна характеристика);
  • Резултати и становище от оценката на риска, защото за непълнолетните лица е забранено да извършват работи, които са опасни или могат да навредят на тяхното здраве;
  • Описание на мерките, които работодателят е осигурил за безопасни и здравословни условия на труд.
  • Медицинско удостоверение за работа след обстоен преглед от лекар. В него трябва да се посочи и установи годността на непълнолетното лице да извършва съответната работа. Предварителният преглед се извършва от избран от непълнолетното лице личен лекар;
  • Медицинско заключение, което се съставя от Службата по трудова медицина на основа на направените оценка на риска и предварителния медицински преглед. С него се установява дали непълнолетното лице е в добро здравословно състояние и дали е годно да извършва работата, за която кандидатства.

2. Работодателят трябва да получи Разрешение от Инспекцията по труда за назначаване на непълнолетното лице. То е индивидуално и се отнася за всеки отделен случай на назначаване на лице под 18-годишна възраст (подробна информация се съдържа в Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години).

При назначаване на непълнолетно лице работодателят трябва да се съобрази и с няколко важни изисквания:

  • Работното време не може да бъде повече от 35 часа седмично (или това е равно на 7 часа дневно при стандартна петдневна работна седмица);
  • Основният платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 26 работни дни за една календарна година;
  • Право на обезщетение за болничен имат всички непълнолетни лица, независимо че не са натрупали 6 месеца осигурителен стаж;
  • Нощният и извънредният труд са забранени за лица под 18-годишна възраст.

След събиране на всички необходими документи и представянето им пред Инспекцията по труда, следва издаване на разрешение за назначаване на непълнолетно лице. Чак тогава може да се сключи трудовият договор с него. Ако не се следва процедурата за назначаване на лице под 18-годишна възраст и ако няма издадено разрешение от Инспекцията по труда, съществуват санкции и наказателна отговорност, които предвиждат глоби до 5 000 лв. и дори лишаване от свобода до 1 година.

Основано на

чл.301, ал.1, ал.2; чл. 303; чл.305, ал.3, ал.4; чл.140, ал.4; чл.147, ал.1 от КТ
Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
чл.40, ал.1 от КСО
чл.192а от НК