Договаряне на работната заплата

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 април 2021 3169 уникалност: 100%

Договарянето на работната заплата в предприятията и организациите може да става по инициатива както на работодателите, така и на работниците и служителите. Самото договаряне на работната заплата цели постигане на споразумение между страните по трудовия договор за размера, съотношенията, динамиката и организацията на работната заплата при конкретните условия на предприятията и организациите. Договарянето на работната заплата се извършва на основата на:

  1. скрито платено съдържание: 35 думи;

Размерът на работната заплата на работниците и служителите е задължително определен в индивидуалния трудов договор, в съответствие с постигнатите договорености. При определяне на конкретния размер на работната заплата по индивидуален трудов договор се спазват повелителни разпоредби на Кодекса на труда, закони, укази, устави или други нормативни актове. Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. В индивидуалния трудов договор се определят и допълнителните възнаграждения с постоянен характер. Работната заплата по трудов договор и допълнителните трудови възнаграждения могат да се определят за час, ден, седмица или месец – в зависимост от характера на изпълняваната работа и конкретните условия. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения от работника или служителя, се гарантира изплащане на 60% от заработеното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително, заедно със законната лихва.

Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен нормативен акт на предприятието. Предприятията и организациите разработват своята вътрешна нормативна уредба за работната заплата в съответствие с Кодекса на труда, други нормативни актове за стопанската дейност, колективните трудови договори и споразуменията по работната заплата на браншово равнище. Във вътрешните правила за работната заплата на предприятието или организацията се доразвиват и конкретизират постигнатите договорености по работната заплата.

Във

    скрито платено съдържание: 50 думи;

Във вътрешните правила за работната заплата могат да се включват и:

  1. скрито платено съдържание: 84 думи;
Вътрешните правила за работната заплата се утвърждават от работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове и на условията, договорени в колективния трудов договор, когато такъв е наличен и работодателят се е присъединил към него. Когато се налагат изменения и допълнения на вътрешните правила за работната заплата, те се извършват по реда на тяхното утвърждаване.