Служебни и творчески отпуски

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 6251 уникалност: 100%

Тези отпуски са четири вида:

  • Първият вид са служебни отпуски на работници или служители, установени в колективен трудов договор или в споразумение между страните по трудово правоотношение;
  • Вторият вид са творчески отпуски на работници или служители, установени в колективен трудов договор или в споразумение между страните по трудово правоотношение;
  • Третият вид са служебни отпуски на щатни изборни синдикални дейци, установени в колективен трудов договор;
  • Четвъртият вид са отпуски за обучение на членове на представителни органи в европейско търговско или кооперативно дружество.

Право на служебни и творчески отпуски

Право на служебни отпуски имат работниците и служителите, когато това е уговорено в КТД или в споразумение между страните по трудовото правоотношение. Служебен отпуск е отпускът, който се предоставя за изпълнение на важни задачи, свързани с работата на работника или служителя по трудово правоотношение. Например,

скрито платено съдържание: 72 думи;

Право на творчески отпуски имат работниците и служителите, когато това е уговорено в КТД или в споразумение между страните по трудовото правоотношение. Творчески са отпуските, които се предоставят за решаване на творческа задача, решаването на която представлява научна или практическа новост. Например

скрито платено съдържание: 59 думи;

Право на отпуск за осъществяване на синдикална дейност имат работници и служители, които са избрани за щатни синдикални дейци за периода на мандата на съответния синдикален орган. Отпускът е неплатен, освен ако не е уговорено друго в КТД. Правото на отпуска възниква със заемането на щатната синдикална длъжност и съществува до изтичане на мандата на съответния орган. Този отпуск гарантира работното място на синдикалния деец, за да може да се върне на работа на същото работно място, на което е бил зает преди да бъде избран за щатен синдикален деец, след периода на мандата на съответния синдикален орган.

скрито платено съдържание: 59 думи;

Ред за ползване на служебни и творчески отпуски

Работникът или служителят отправя писмено искане за ползване на служебен или творчески отпуск към работодателя си по КТД или индивидуален трудов договор. Според вида на искания отпуск се предоставят и документи, доказващи действието на условията, във връзка с които се иска ползването на служебния или творческия отпуск. В зависимост от уговореното в трудовия договор работодателят предоставя или отказва предоставянето на отпуска.

скрито платено съдържание: 52 думи;