Основни принципи

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 2522 уникалност: 100%

Основните принципи представляват основополагащите идеи, върху които се изграждат трудовите правоотношения и които са заложени в основата им:

1) Закрила на труда – законът защитава труда на лицата, които предлагат работната си сила на работодателя. Законът гарантира минимални стандарти за защита на работника/служителя срещу прекомерна експлоатация, както и създаването на безопасни и здравословни условия на труд. Също така гарантира възможност за защита срещу незаконно уволнение и т.н.

2) Свобода на труда и забрана на принудителния труд –

скрито платено съдържание: 53 думи;

3) Равенство във възможностите и премахване на дискриминацията – всички трябва да имат еднаква възможност за създаване на трудови правоотношения. В КТ са установени критериите, които гарантират равенство във възможностите и премахване на дискриминацията по отношение на народност, произход, пол, възраст, раса, семейно положение и т.н. За лицата с трайна неработоспособност заради здравословни причини има специална закрила.

4) Социален диалог – създаден е за уреждане на отношенията при възникване на конфликти, като целта е те да се уреждат по мирен път. Има четири форми на социален диалог:

  • скрито платено съдържание: 83 думи;

5) Равнопоставеност на субектите, участващи в трудовите правоотношения – равна способност на всички лица да участват в трудови правоотношения като работници/служители и равнопоставеност на всички юридически лица да ги наемат като работници. На второ място този принцип постановява равни права и задължения на участниците (работници и работодатели) в трудовите правоотношения и възможност за равна защита на накърнените им права и интереси.

6) Добросъвестност на страните, които участват в трудовото правоотношение – изисква се при изпълнение на задълженията страните да подхождат с добра воля.

7) Трудовите права и задължения имат личен характер –

скрито платено съдържание: 108 думи;