Ред за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 691 уникалност: 100%

Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката или на работника или служителя, който сам е осиновил детето, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване/приемане на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

скрито платено съдържание: 348 думи;

Когато отпускът се ползва от един от родителите на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване/приемане на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13 от НРВПО – предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Работничката или служителката, която сама е осиновила дете, има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие за прехвърляне на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните родители, и да продължи да ползва лично отпуска. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9 от НРВПО. Родителят на работничката или на служителката, която сама е осиновила дете, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи. Родителят на работничката или на служителката, която сама е осиновила дете, е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на обстоятелствата, касаещи правото на ползване на отпуска, и по-точно обстоятелства, поради които правото на отпуск се прекратява.

Когато отпускът се ползва от един от родителите на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване/приемане на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13а от НРВПО – предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Работникът или служителят, който сам е осиновил дете, има право по всяко време да оттегли даденото от него съгласие за прехвърляне на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от неговите родители, и да продължи да ползва лично отпуска. Към заявлението до предприятието, в което той работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 9 от НРВПО. Родителят на работника или служителя, който сам е осиновил дете, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи. Родителят на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, е длъжен незабавно да уведоми работодателя за настъпването на обстоятелствата, касаещи правото на ползване на отпуска, и по-точно обстоятелства, поради които правото на отпуск се прекратява.

Отпускът не може да се ползва при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  1. скрито платено съдържание: 75 думи;

Отпускът за 15 календарни дни при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление от осиновителя. Към заявлението се прилагат копие от акта за сключен граждански брак, копие от влязлото в сила решение на съда за осиновяване и копие от акта за предаване/приемане на детето за осиновяване. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато осиновителят няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Осиновителят е длъжен незабавно да уведоми предприятието, когато по време на ползването на отпуска е налице някое от следните обстоятелства:

  1. скрито платено съдържание: 31 думи;

Осиновителят може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.