Ред за ползване на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 14 декември 2021 1251 уникалност: 100%

Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление от страна на майката (осиновителката), бащата (осиновителя) или един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. Предприятието, което е получило заявлението, е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

скрито платено съдържание: 227 думи;

Бащата (осиновителят) или един от родителите на майката или бащата, на когото е дадено съгласие за прехвърляне на отпуск, може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се прекратява:

  1. когато майката (осиновителката) е лишена от родителски права или нейните родителски права са ограничени по установен ред;
  2. когато майката (осиновителката) даде съгласие отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя) или от един от родителите на бащата или майката;
  3. по искане на майката (осиновителката) – с писмено заявление до предприятието;
  4. когато детето бъде дадено за осиновяване;
  5. когато детето бъде настанено в детско заведение, включително детска ясла;
  6. когато детето бъде настанено при роднини или в приемно семейство (по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето);
  7. когато детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;
  8. ако детето почине;
  9. ако осиновяването бъде прекратено от съда;
  10. ако трудовото правоотношение на майката (осиновителката), която е дала съгласие отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя) или един от родителите на бащата или майката, се прекрати.

Ползването на отпуска от бащата (осиновителя) или от един от родителите на бащата или майката не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск.