Ред за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 1356 уникалност: 100%

Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката/осиновителката или бащата/осиновителя най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска. В него се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

  • скрито платено съдържание: 238 думи;

Предоставянето на удостоверението на работника или служителя се отразява в специална книга при работодателя.

Когато настойникът на дете до 8-годишна възраст ползва отпуска, към заявлението се прилага и документ за настойничество. Когато един от родителите на майката/осиновителката или на бащата/осиновителя на детето ползва отпуска, към заявлението се прилагат писменото съгласие на настойника и документ за настойничество.

Когато заявлението за отпуска се подава от настойника за първи път в предприятието, към него се прилагат документите за настойничество и документ от работодателите, при които са работили родителите/осиновителите на детето след навършване на 2-годишната му възраст – за това дали и в какъв размер е ползван отпускът.

скрито платено съдържание: 130 думи;