Урок

 1. Трудов договор – изменение
 2. Трудов договор – назначаване
 3. Кодекс за социалното осигуряване (КСО)
 4. Кодекс на труда (КТ)
 5. Деклариране и внасяне
 6. Изчисляване на възнаграждения
 7. Отчитане на работното време
 8. Завеждане на необходимата информация и водене на записи
 9. Осчетоводяване на производствен процес
 10. Пример за калкулация на себестойност в производство
 11. Общи правила за отчитане на производство
 12. Осчетоводяване на стопански операции със СМЗ
 13. Пример за изписване на стоково-материални запаси (СМЗ)
 14. Общи правила за отчитане на стоково-материални запаси
 15. Осчетоводяване на амортизациите от амортизационен план
 16. Пример за съставяне на амортизационен план
 17. Общи правила за отчитане на активи и амортизации
 18. Счетоводен запис
 19. Главна книга
 20. Състояние на сметка
 21. Хронология на сметка
 22. Кореспонденция на сметки
 23. Състояние на партиди по сметка (на аналитичност по сметка)
 24. Аналитични обороти по сметка
 25. Аналитична оборотна ведомост с начални обороти
 26. Оборотна ведомост с начални обороти
 27. Оборотна ведомост
 28. Завеждане счетоводство на предприятие