Урок

 1. Право на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител
 2. Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител
 3. Нощен труд
 4. Нормална продължителност на работното време
 5. Работно време и почивки
 6. Ползване на данъчно облекчение за лица с трайно намалена работоспособност на годишна база
 7. Размер и разпределение на осигурителните вноски
 8. Социално осигуряване - общ преглед
 9. Времетраене, Прекъсване и Прекратяване на осигуряването
 10. Деклариране на дължимите осигурителни вноски
 11. Определяне на облагаемия доход по трудови правоотношения
 12. Облагаем доход за работещи по трудови и приравнени на тях правоотношения
 13. Данъчни отношения
 14. Окончателен размер на осигурителния доход при самоосигуряващи се лица
 15. Лица, работещи по Договор за управление и контрол (ДУК)
 16. Държавни служители по Закона за държавния служител
 17. Лица, работещи на допълнителен трудов договор при същия или при друг работодател
 18. Работници и служители, осигурени при един работодател за всички осигурени социални рискове
 19. Видове осигурени лица по трудови и приравнени на тях правоотношения
 20. Ред за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
 21. Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
 22. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
 23. Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 24. Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 25. Отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 26. Ред за ползване на платен отпуск за обучение
 27. Право на платен отпуск за обучение
 28. Платени отпуски за обучение
 29. Основни принципи на осигуряването
 30. Осигурителни фондове
 31. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
 32. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател, когато работникът или служителят не отговаря на променените изисквания за изпълняване на длъжността
 33. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или когато правоотношението е възникнало след като работникът или служителят е придобил право на пенсия
 34. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател с цел освобождаване на длъжност, която е била заемана от незаконно уволнен служител, който се връща на работа с решение на съда или в резултат на отмяна на заповедта за уволнение
 35. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при отказ на работника или служителя да последва предприятието при преместването му в друго населено място
 36. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на образование или професионална квалификация за изпълняване на работата
 37. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на качества в работника или служителя, когато това пречи на ефективното изпълнение на работата му
 38. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при спиране на работа за повече от 15 работни дни
 39. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при намаляване обема на работа
 40. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на част от предприятие или съкращаване на щат
 41. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на предприятие
 42. Прекратяване на трудов договор по желание на работодателя, когато отправи писмено предизвестие до работника или служителя
 43. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство
 44. Зачитане на осигурителен стаж
 45. Максимален осигурителен доход
 46. Минимален осигурителен доход
 47. Осигурителен доход
 48. Възникване на осигуряването
 49. Самоосигуряващо се лице
 50. Осигурено лице