Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя с влязъл в сила акт, когато е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 629 уникалност: 100%

Това основание за прекратяване на трудов договор се прилага, когато е налице конфликт на интереси и този конфликт е установен, съгласно закона. Поради това са от значение компетенциите, процедурите и актовете по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

скрито платено съдържание: 18 думи;