Урок

 1. Прекратяване на трудов договор
 2. Изменение на трудов договор
 3. Сключване на трудов договор
 4. Документи за сключване на трудов договор
 5. Индивидуален трудов договор
 6. Трудов договор
 7. Брутна работна заплата с постоянен характер
 8. Брутна работна заплата
 9. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)
 10. Системи на заплащане на труда
 11. Страни по трудовото правоотношение
 12. Основна (договорена) заплата
 13. Договаряне на работната заплата
 14. Минимална работна заплата (МРЗ)
 15. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)
 16. Основни принципи
 17. Трудови правоотношения
 18. Пример за изготвяне на финансови отчети
 19. Отчетни форми по МСФО – примерни бланки
 20. Отчетни форми по НСС - бланки
 21. Оборотна ведомост и финални отчети
 22. Осчетоводявания при счетоводно приключване
 23. Стъпки при съставяне на финансов отчет
 24. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори
 25. Граждански договор
 26. Договор за управление и контрол (ДУК)
 27. Трудов договор – неплатен отпуск
 28. Трудов договор – платен отпуск
 29. Трудов договор – прекратяване
 30. Трудов договор – изменение
 31. Трудов договор – назначаване
 32. Кодекс за социалното осигуряване (КСО)
 33. Кодекс на труда (КТ)
 34. Деклариране и внасяне
 35. Изчисляване на възнаграждения
 36. Отчитане на работното време
 37. Завеждане на необходимата информация и водене на записи
 38. Осчетоводяване на производствен процес
 39. Пример за калкулация на себестойност в производство
 40. Общи правила за отчитане на производство
 41. Осчетоводяване на стопански операции със СМЗ
 42. Пример за изписване на стоково-материални запаси (СМЗ)
 43. Общи правила за отчитане на стоково-материални запаси
 44. Осчетоводяване на амортизациите от амортизационен план
 45. Пример за съставяне на амортизационен план
 46. Общи правила за отчитане на активи и амортизации
 47. Счетоводен запис
 48. Главна книга
 49. Състояние на сметка
 50. Хронология на сметка