Права на работодателя по трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 763 уникалност: 100%
  • Работодателят има право да изисква от работниците/служителите стриктно да спазват правилата за безопасност и здраве при работа  на територията на предприятието, както и да спазват вътрешните нормативни актове (Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за здравословни и безопасни условия на труд и др.);
  • Работодателят има право да въведе физиологичен режим на труд и почивка на територията на предприятието, който да отговаря на естеството на работа и на потребностите на производствения процес, като например да фиксира почивки за обяд, закуска, почивки за отдих по време на работа и др.;
  • Работодателят има право да упражнява ефективен контрол върху спазването на правилата и извършването на работа по безопасен начин – без риск за живота и здравето;
  • При нарушаване на горните разпоредби (вътрешните правила на работодателя, правилата за здравословни и безопасни условия на труд) работодателят има право да налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите, които не ги спазват.