Начини на ползване на облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 12 юни 2023 520 уникалност: 100%

Законът за данъците върху доходите на физическите лица дава възможност данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане да се ползва и месечно само при условие, че сумите са удържани от работодателя при изчисляване и изплащане на трудовото му месечно възнаграждение. За да използва облекчението месечно, работникът или служителят трябва да предостави договора за сключено доброволно пенсионно осигуряване или застраховка „Живот“ заедно с полицата, по която се извършва плащането, на своя работодател.

скрито платено съдържание: 128 думи;