Разяснение на НАП

 1. НАП – ЦУ – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.

  Увеличава ли се счетоводният финансов резултат с разликата, формирана между номиналната и емисионната стойност на записаните дялове, при определяне на данъчния финансов резултат на ООД?

 2. НАП – ЦУ – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.

  Доставката на посреднически услуги за сключване на договор за покупко-продажба на дружествени дялове представлява ли освободена от облагане с ДДС доставка?

 3. НАП – ЦУ– Разяснение изх. № **-Ш-** от **.**.****

  Има ли право работодател да предоставя различна стойност на ваучерите за храна за различни категории служители, без това да се отразява на данъчното третиране на ваучерите като социален разход, предоставен в натура?

 4. НАП – ЦУ– Разяснение изх. № **-Ш-** от **.**.****

  Има ли право работодател да не дава социална придобивка на дадена категория служители, без това да се отразява на данъчното третиране на ваучерите като социален разход, предоставен в натура?

 5. НАП – ОДОП София – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.

  Полагат ли се ваучери за храна на служители в отпуск по майчинство, в неплатен отпуск, в продължителен отпуск по болест и други?

 6. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Трябва ли да се начисли ДДС върху продажбата на част от активите на едно дружество, които могат да се определят като обособена част от предприятието?

 7. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****

  Трябва ли българско дружество – купувач да подаде справка за изплатени доходи, представляващи цена на автомобил, за чуждестранно физическо лице – продавач?

 8. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Следва ли да се декларират в България доходите на български гражданин във връзка с участието му в управителен орган на италианско дружество?

 9. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Признават ли се за данъчни цели разходи за стипендия, ако стипендиантът няма да работи след обучението в дружеството?

 10. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС лице, което е получател на услуги, предоставени по електронен път?

 11. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Лице, което получава стипендия за обучение, трябва ли да включва доходите от нея в своята годишна данъчна декларация?

 12. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Къде се облагат с данък доходите на български гражданин като член на управителен орган на юридическо лице, регистрирано в Италия?

 13. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Как се коригира счетоводната документация при погрешно начислен ДДС при продажба на част от предприятие?

 14. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-П-** от **.**.****

  Какъв е периодът за определяне на корпоративния данък на клон на чуждестранно юридическо лице?

 15. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-П-** от **.**.****

  Какъв е редът за издаване на удостоверение за платени данъци от стопанска дейност на клон на чуждестранно юридическо лице в България?

 16. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****

  Необходимо ли е дружество да поддържа два отделни касови апарата за две различни дейности?

 17. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****

  Могат ли да се въведат продажби в СУПТО, след като е извършена продажба извън търговския обект на дружеството?

 18. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Подлежи ли на облагане с ДДС продажбата на обособена част от имот, ако доставчикът не е регистриран по ЗДДС?

 19. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Може ли фондация да извършва независима икономическа дейност, подлежаща на облагане с ДДС?

 20. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Кога възниква данъчното събитие при доставки на услуги, които се предоставят постоянно или непрекъснато за определен период?

 21. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****

  Трябва ли частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при издаване на фактури?

 22. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Трябва ли продажбата на „стари“ недвижими имоти да се включи в облагаемия оборот на данъчно задълженото лице?

 23. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Какъв е редът за начисляване на ДДС при доставка на услуги, предоставяни по електронен път, в зависимост от статута получателя?

 24. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Как следва да се отчитат извършените продажби на счетоводни услуги?

 25. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Как се определя мястото на изпълнение при доставка на услуги, ако доставчикът е регистриран по ЗДДС?

 26. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Търговията с криптовалути представлява ли освободена доставка по смисъла на ЗДДС?

 27. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Трябва ли физическо лице, упражняващо свободна професия, да се регистрира и да учреди дружество при достигане на оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?

 28. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Как се определя облагаемият оборот за задължителната регистрация по ЗДДС при сделките с криптовалути?

 29. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Освободена ли е доставката на сграда, въведена в експлоатация преди повече от 5 години?

 30. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение № **-**-* от **.**.****

  Трябва ли софтуер за отчитане на покупки и продажби да бъде свързан със системата на НАП, ако дружеството, което го използва, не приема плащания в брой и не издава касови бонове?

 31. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****

  Данъчно задължено ли е физическо лице, ако продаде апартаменти, придобити като обезщетение за изграждането на нова сграда на мястото на собствен дарен недвижим имот?

 32. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Възниква ли право на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на минерална вода, предназначена за консумация от служителите му?

 33. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Има ли право на данъчен кредит вносител, ако ДДС е платен от превозвача, но за сметка на вносителя?

 34. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Има ли дружество право на данъчен кредит за получени доставки при организиране на изложба, която е заплатена както със собствени средства, така и със средства от безвъзмездно финансиране?

 35. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Има ли право на ускорено възстановяване на ДДС българско дружество, което е регистрирано за целите на ДДС в Англия, за закупени стоки от друго българско дружество?

 36. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Трябва ли фондация да издава касови бележки за услуги, с които подпомага основната си дейност?

 37. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-И-*** от **.**.****

  Може ли да се приложи нулева ставка на ДДС при закупуване на МПС от физическо лице с дипломатически статут?

 38. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснениe изх. № **-**-*** от **.**.****

  Представлява ли ВОП вносът на стоки в друга страна членка от името и за сметка на дружество, регистрирано по ЗДДС?

 39. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****

  Подлежат ли на задължителна регистрация търговци, който са свързани лица и осъществяват една и съща дейност в различни помещения в една сграда?

 40. НАП - ОДОП Бургас - Разяснение изх. № *-И-**-** от **.**.****

  Освободена доставка ли е продажбата на УПИ, в който има изградена сграда, без същата да е предмет на сделката?

 41. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Къде е мястото на изпълнение при продажби на стоки чрез онлайн платформа, които се складират в държава, различна от тази по седалището на доставчика?

 42. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Може ли българско дружество, регистрирано за ДДС цели в Англия, да ползва данъчен кредит за закупени стоки от друго българско дружество?

 43. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Кога е необходимо физическо лице да се регистрира за целите на ДДС, ако извършва продажби на недвижими имоти?

 44. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Как се коригират фактури и документи, съдържащи грешни данни на доставчика и/или получателя, при вътреобщностни доставки?

 45. НАП - ОДОП Варна - Разяснение изх. № ***-* от **.**.****

  Кога едно читалище ще има право на данъчен кредит за ремонт и поддръжка на сградата му?

 46. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Независима икономическа дейност ли е продажбата на наследствени недвижими имоти?