Разяснение на НАП

 1. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****

  Необходимо ли е дружество да поддържа два отделни касови апарата за две различни дейности?

 2. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****

  Могат ли да се въведат продажби в СУПТО, след като е извършена продажба извън търговския обект на дружеството?

 3. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Подлежи ли на облагане с ДДС продажбата на обособена част от имот, ако доставчикът не е регистриран по ЗДДС?

 4. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Може ли фондация да извършва независима икономическа дейност, подлежаща на облагане с ДДС?

 5. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Кога възниква данъчното събитие при доставки на услуги, които се предоставят постоянно или непрекъснато за определен период?

 6. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****

  Трябва ли частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при издаване на фактури?

 7. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Трябва ли продажбата на „стари“ недвижими имоти да се включи в облагаемия оборот на данъчно задълженото лице?

 8. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Какъв е редът за начисляване на ДДС при доставка на услуги, предоставяни по електронен път, в зависимост от статута получателя?

 9. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Как следва да се отчитат извършените продажби на счетоводни услуги?

 10. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Как се определя мястото на изпълнение при доставка на услуги, ако доставчикът е регистриран по ЗДДС?

 11. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Търговията с криптовалути представлява ли освободена доставка по смисъла на ЗДДС?

 12. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Трябва ли физическо лице, упражняващо свободна професия, да се регистрира и да учреди дружество при достигане на оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?

 13. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Как се определя облагаемият оборот за задължителната регистрация по ЗДДС при сделките с криптовалути?

 14. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Освободена ли е доставката на сграда, въведена в експлоатация преди повече от 5 години?

 15. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение № **-**-* от **.**.****

  Трябва ли софтуер за отчитане на покупки и продажби да бъде свързан със системата на НАП, ако дружеството, което го използва, не приема плащания в брой и не издава касови бонове?

 16. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****

  Данъчно задължено ли е физическо лице, ако продаде апартаменти, придобити като обезщетение за изграждането на нова сграда на мястото на собствен дарен недвижим имот?

 17. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Възниква ли право на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на минерална вода, предназначена за консумация от служителите му?

 18. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Има ли право на данъчен кредит вносител, ако ДДС е платен от превозвача, но за сметка на вносителя?

 19. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Има ли дружество право на данъчен кредит за получени доставки при организиране на изложба, която е заплатена както със собствени средства, така и със средства от безвъзмездно финансиране?

 20. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Има ли право на ускорено възстановяване на ДДС българско дружество, което е регистрирано за целите на ДДС в Англия, за закупени стоки от друго българско дружество?

 21. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Трябва ли фондация да издава касови бележки за услуги, с които подпомага основната си дейност?

 22. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-И-*** от **.**.****

  Може ли да се приложи нулева ставка на ДДС при закупуване на МПС от физическо лице с дипломатически статут?

 23. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснениe изх. № **-**-*** от **.**.****

  Представлява ли ВОП вносът на стоки в друга страна членка от името и за сметка на дружество, регистрирано по ЗДДС?

 24. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****

  Подлежат ли на задължителна регистрация търговци, който са свързани лица и осъществяват една и съща дейност в различни помещения в една сграда?

 25. НАП - ОДОП Бургас - Разяснение изх. № *-И-**-** от **.**.****

  Освободена доставка ли е продажбата на УПИ, в който има изградена сграда, без същата да е предмет на сделката?

 26. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Къде е мястото на изпълнение при продажби на стоки чрез онлайн платформа, които се складират в държава, различна от тази по седалището на доставчика?

 27. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Може ли българско дружество, регистрирано за ДДС цели в Англия, да ползва данъчен кредит за закупени стоки от друго българско дружество?

 28. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

  Кога е необходимо физическо лице да се регистрира за целите на ДДС, ако извършва продажби на недвижими имоти?

 29. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

  Как се коригират фактури и документи, съдържащи грешни данни на доставчика и/или получателя, при вътреобщностни доставки?

 30. НАП - ОДОП Варна - Разяснение изх. № ***-* от **.**.****

  Кога едно читалище ще има право на данъчен кредит за ремонт и поддръжка на сградата му?

 31. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

  Независима икономическа дейност ли е продажбата на наследствени недвижими имоти?